Report

Site name:
Na Lajhu, Lajh
Site features:
flat graveyard, cemetery
Time span:
500 - 1100
Settlement:
Kranj
Topographic unit:
Kranj
Topographic area:
Kranj
Country:
Slovenia

Bibliography

Author
Title
Publicaton
Published in
Year
Page
Koblar Anton Starinske najdbe pod mestom Kranjem Izvestja Muzejskega društva za Kranjsko 8 Ljubljana 1898 220-221
Rutar Simon 45. Conservator Professor Rutar… Mitteilungen der k.k. Zentralkommission für Erforschung und Erhaltung der Kunst- und historischen Denkmale 26 Wien 1900 106-107
Neumann W. A. Der Kraiburger Goldfund. Ein Beitrag zum Studium der Verroterie cloisonnee. Mitteilungen der k.k. Zentralkommission für Erforschung und Erhaltung der Kunst- und historischen Denkmale 26 Wien 1900 135-141
Koblar Anton Zlatninske najdbe v Kranju Izvestja Muzejskega društva za Kranjsko 10 Ljubljana 1900 143
Rutar Simon 87. (Fundberichte aus Krain vom Jahre 1900.) Mitteilungen der k.k. Zentralkommission für Erforschung und Erhaltung der Kunst- und historischen Denkmale 27 Wien 1901 170
Szombathy Josef Grabfunde der Völkerwanderungszeit vom Saveufer bei Krainburg Mitteilungen der k.k. Zentralkommission für Erforschung und Erhaltung der Kunst- und historischen Denkmale 3F 1 Wien 1902 226
Much Krain Mitteilungen der k.k. Zentralkommission für Erforschung und Erhaltung der Kunst- und historischen Denkmale 3F 1 Wien 1902 45-47
Much Krain Mitteilungen der k.k. Zentralkommission für Erforschung und Erhaltung der Kunst- und historischen Denkmale 3F 2 Wien 1903 332
Riegl Jahrbuch der K.k. Zentral-Kommission für Erforschung und Erhaltung der Kunst- und historischen Denkmale 1 Wien 1903 217-*
Žmavc Jakob Das Gräberfeld im Lajh bei Krainburg Jahrbuch der K.k. Zentral-Kommission für Erforschung und Erhaltung der Kunst- und historischen Denkmale 3F, 2 Wien 1904 233-274
Szombathy Josef Krain Mitteilungen der k.k. Zentralkommission für Erforschung und Erhaltung der Kunst- und historischen Denkmale 3F 3 Wien 1904 135-136
Kromatar Fr. Literaturberichte Mittheilungen des Musealvereines für Krain 17 Laibach 1904 50-51
Pečnik Jernej Prazgodovinska najdišča na Kranjskem Izvestja Muzejskega društva za Kranjsko 14 Ljubljana 1904 128
Schmid Walter Korrespondenzblatt der deutschen antropologischen Gesellschaft 36 Wien 1905 100-*
Šmid Walter (Schmid) das Gräberfeld von Krainburg Mittheilungen des Musealvereines für Krain 18 Laibach 1905 81-94
Literaturberichte Mittheilungen des Musealvereines für Krain 19 Laibach 1906 62
Šmid Walter (Schmid) Das Reihengräber von Krainburg Jahrbuch für Altertumskunde 1 Wien 1907 55-77
Šmid Walter (Schmid) Altslovenische Gräber Krains Carniola 1 Laibach 1908 18
Pečnik Jernej Vojvodina Kranjska v predzgodovinski dobi Ljubljana 1912 12-13
Pečnik Jernej Fundberichte aus Österreich 1, 1930-34 Wien 1930 81
Ložar Rajko Vodnik 1936 75-*
Mal Josip Probleme aus der Frühgeschichte der Slowenen Ljubljana 1939 22-25
Rus Jože Johannes - zadnji škof panonske, a prvi istrske Emone Glasnik Muzejskega društva za Slovenijo 20 Ljubljana 1939 152-167
Rus Jože Das Joanneum 2 Graz 1940 15, sl. 5
Ložar Rajko Razvoj in problemi slovenske arheološke vede Zbornik za umetnostno zgodovino 17 Ljubljana 1941 128
Dinklage Karl Oberkrains Deutschtum im Spiegel der karolingischen Bodenfunde Carinthia I/131 Klagenfurt 1941 360
Dinklage Karl Die frühdeutschen Bodenfunde aus Krain und Untersteiermark Germanen Erbe 6 Leipzig 1941 66 ss
Stefan F. Die germanische Landnahme im Ostalpenraum bis zum Ausgang des Völerwanderung Das Joanneum 6 Graz 1943 86-89
Kastelic Jože Najdbe zgodnjega srednjega veka v Gojačah pri Gorici Zgodovinski časopis 6-7 (1952-53) Ljubljana 1953 100
Kastelic Jože Staroslovanski Kranj 900 let Kranja. Spominski zbornik Kranj 1960 39-50
Vinski Zdenko Kranj i horizont groblja na redove 6. stoljeća u zapadnoj Jugoslaviji. Kranj et l'horizon de necropoles en rangees du 6e siecle en Yugoslavie occidentale Arheološki vestnik 21-22 Ljubljana 1970 151-152
Valič Andrej, Šašel Jaro Kranj Arheološka najdišča Slovenije Ljubljana 1975 170-171
Bona Istvan Vida Stare, Kranj. Nekropola iz časa preseljevanja ljudstev Archaeologiai értesitö 108/2 Budapest 1981 294-299
Valič Andrej Osnovna izhodišča arheoloških proučevanj mesta Kranja (Carnium) Kranjski zbornik 1985 Kranj 1985 88-94
Knific Timotej Hunski sledovi v Sloveniji? Ptujski arheološki zbornik Ptuj 1993 527, 529
Knific Timotej Vojščaki iz mesta Karnija Kranjski zbornik 1995 Kranj 1995 23-40
Bitenc Polona, Knific Timotej (editors) Od Rimljanov do Slovanov. Predmeti. Razstava, Narodni muzej Slovenije v Ljubljani, 2. junij - 15. november 2000 Ljubljana 2001 št. 181-193, 195-196, 216-225, 243, 251, 254
Odar Boštjan Lokostrelstvo v pozni antiki in zgodnjem srednjem veku Diplomsko delo, Univ. v Lj., FF, Odd. za arheologijo Ljubljana 2003 31-42, 56-61
Cipot Dašenka Križne fibule v Sloveniji Diplomsko delo, Univ. v Lj., FF, Odd. za arheologijo Ljubljana 2003 19-20, 29-84
Vidrih Perko Verena, Sagadin Milan Gorenjska v antiki. Gorenjska in the Antiquity Kamniški zbornik XVII Kamnik 2004 218-219
Knific Timotej Gospe iz mesta Karnija Kranjski zbornik 2005 Kranj 2005 331-343
Sagadin Milan EŠD: 5145, Naselje: Kranj, Občina: Kranj, Ime: Kranj - grobišče Lajh, Naslov: Sejmišče, Področje: A, Obdobje: rimsko obdobje, Vrsta dela: 6 Varstvo spomenikov 39-41, 2000-04 Ljubljana 2006 77-78
Odar Boštjan The archer from Carnium. Lokostrelec iz Karnija. Arheološki vestnik 57 Ljubljana 2006 243-275
Lux Judita Kranj - grobišče Lajh Varstvo spomenikov 44 – poročila Ljubljana 2008 117-118
Lux Judita, Ravnik Jurij Poskus rekonstrukcije obsega poznoantičnega grobišča Lajh v Kranju. An Attempt to Reconstruct the Size of the Lajh Late Antiquity Cemetery in Kranj Varstvo spomenikov 44 Ljubljana 2008 43-69
Knific Timotej, Bitenc Polona Poznoantične fibule v podobi ptičev iz Slovenije Emona med Akvilejo in Panonijo. Lazar Irena, Županek Bernarda (editors) Koper 2012 434-438