Report

Site name:
(grobišče)
Site features:
flat graveyard, cemetery
Time span:
600 - 1100
Settlement:
Žirovnica
Topographic unit:
Žirovnica
Topographic area:
Radovljica
Country:
Slovenia
Archeological site description:
- morda sodi sem še 12027, 12028, 12698

Bibliography

Author
Title
Publicaton
Published in
Year
Page
Krajevni leksikon Dravske banovine Ljubljana 1937 535
Dinklage Karl Frühdeutsche Volkskultur der Ostmark im Spiegel der Bodenfunde von Untersteiermark und Krain Mitteilungen der Anthropologischen Gesellschaft in Wien 71 Wien 1941 243, 245, T.1/13, T. 2/14
Dinklage Karl Die frühdeutschen Bodenfunde aus Krain und Untersteiermark Germanen Erbe 6 Leipzig 1941 sl. 23, sl. 29, sl. 31, sl. 37
Kastelic Jože, Škerlj Božo Slovanska nekropola na Bledu. Arheološko in antropološko poročilo za leto 1948 Dela 1. razreda SAZU 2 Ljubljana 1950
Kastelic Jože Najdbe zgodnjega srednjega veka v Gojačah pri Gorici Zgodovinski časopis 6-7 (1952-53) Ljubljana 1953 107
Kastelic Jože Izkopanine odkrivajo našo zgodovino Koledar Prešernove družbe za leto 1954 Ljubljana 1953 79
Gabrovec Stane Nekaj novih staroslovanskih najdb. Einige neue altslawische Funde Arheološki vestnik 6 Ljubljana 1955 138
Kastelic Jože Staroslovanski Kranj 900 let Kranja. Spominski zbornik Kranj 1960 44
Petru Peter Žirovnica Varstvo spomenikov 7, 1958-59 Ljubljana 1960 309
Korošec Paola Poskus delitve slovanske materialne kulture na področju Karantanije Zgodovinski časopis 15 Ljubljana 1961 158
Valič Andrej Staroslovansko grobišče na Blejskem gradu Situla 7 Ljubljana 1964 66
Šašel Jaro Žirovnica Arheološka najdišča Slovenije Ljubljana 1975 168
Meterc Janez Topografski pregled najdb zgodnjega srednjega veka na Visokem Gorenjskem Ljubljana 1975 12
Valič Andrej Moste Arheološka najdišča Slovenije Ljubljana 1975 168
Sagadin Milan Poznoantična in staroslovanska najdišča v Jeseniški občini Jeseniški zbornik 5 Kranj 1985 379
Sagadin Milan Carniola u svjetlu novih nalaza (Radovi 13. međunarodnog kongresa za starokršćansku arheologiju; Split-Poreč, 25.9.-1.10.1994. III) Vjesnik za arheologiju i historiju dalmatinsku, Supl. vol. 87-89 Split 1998 719
Preložnik Andrej Od globalnega stila do lokalne noše: emajlirane zgodnjesrednjeveške fibule z živalskimi motivi z območja Slovenije Slovani, naša dediščina / Our heritage: the Slavs (ur. J. Lux, B. Štular, K. Zainer) Ljubljana 2018 160-178