Report

Site name:
Titov trg = farna cerkev = sv.Kancijan = župna cerkev
Site features:
church, flat graveyard, cemetery
Settlement:
Kranj
Topographic unit:
Kranj
Topographic area:
Kranj
Country:
Slovenia

Bibliography

Author
Title
Publicaton
Published in
Year
Page
Kastelic Jože Izkopanine odkrivajo našo zgodovino Koledar Prešernove družbe za leto 1954 Ljubljana 1953 78-79
Otorepec Božo Iz naših krajev Kronika 1 Ljubljana 1953 212
Kastelic Jože Staroslovanski Kranj 900 let Kranja. Spominski zbornik Kranj 1960 41-50
Valič Andrej Kranj Varstvo spomenikov 7 Ljubljana 1960 344
Korošec Paola Poskus delitve slovanske materialne kulture na področju Karantanije Zgodovinski časopis 15 Ljubljana 1961 157-194
Valič Andrej Kranj Varstvo spomenikov 10, 1965 Ljubljana 1966 207
Valič Andrej Staroslovanski Kranj. Das Altslawische Kranj Arheološki vestnik 18 Ljubljana 1967 417-426
Valič Andrej, Pogačnik Tone Kranj Varstvo spomenikov 13-14, 1968-69 Ljubljana 1970 192-193
Valič Andrej Kranj Varstvo spomenikov 15, 1970 Ljubljana 1972 168-170
Šribar Vinko K dataciji zgodnjesrednjeveške cerkvene arhitekture na Slovenskem. Zur Datierung der frühmittelalterlichen Kirchenarchitektur in Slowenien Arheološki vestnik 23 Ljubljana 1972 384-396
Valič Andrej Arheološka dokumentacija pri izkopavanjih staroslovanskega grobišča v Kranju Varstvo spomenikov 17-19/1 Ljubljana 1974 47-50
Valič Andrej Oris 20-letnih raziskovanj grobišča v Kranju Kranjski zbornik 1975 Kranj 1975 159-167
Valič Andrej, Šašel Jaro Kranj Arheološka najdišča Slovenije Ljubljana 1975 171
Valič Andrej La necropole slave a Kranj Inventaria Archaeologica 21 Ljubljana 1978
Korošec Paola Zgodnjesrednjeveška arheološka slika karantanskih Slovanov Dela 1. razreda SAZU 22 Ljubljana 1979 37
Valič Andrej Arheološke najdbe v Kranju in okolici Kranjski zbornik 1980 Kranj 1981 189
Valič Andrej Mesta arheoloških najdb v Kranju in okolici Kranjski zbornik 1980 Kranj 1981 115
Sagadin Milan Kranj. - Župna cerkev sv. Kancijana in tovarišev Varstvo spomenikov 27 Ljubljana 1985 283-284
Valič Andrej Osnovna izhodišča arheoloških proučevanj mesta Kranja (Carnium) Kranjski zbornik 1985 Kranj 1985 88-94
Sagadin Milan Najstarejša cerkvena stavba v Kranju Pod zvonom Sv. Kancijana Kranj 1991 31-44
Valič Andrej Poznoantični relikti v staroslovanskem okolju Gorenjske in Kranja Pod zvonom Sv. Kancinaja Kranj 1991 24-30
Ciglenečki Slavko Trace di un insediamento tardo (Vi-IX sec.) nei siti della tarda antichita in Slovenia Il territorio tra tardoantico e altomedioevo metodi di indagine e risultati Firenze 1992 T. 1/14-15
Leben Seljak Petra Paleodemografska analiza nekropole pri farni cerkvi v Kranju. Paleodemographic analysis of the necropolis at the parish church in Kranj Antropološki zvezki 4 1996 95-107
Sagadin Milan Carniola u svjetlu novih nalaza (Radovi 13. međunarodnog kongresa za starokršćansku arheologiju; Split-Poreč, 25.9.-1.10.1994. III) Vjesnik za arheologiju i historiju dalmatinsku, Supl. vol. 87-89 Split 1998 715-717
Bitenc Polona, Knific Timotej (editors) Od Rimljanov do Slovanov. Predmeti. Razstava, Narodni muzej Slovenije v Ljubljani, 2. junij - 15. november 2000 Ljubljana 2001 št. 291, 293, 310, 368-372
Udovč Katarina Zgodnjesrednjeveški prstani s čelno razširitvijo v Sloveniji Diplomsko delo, Univ. v Lj., FF, Odd. za arheologijo Ljubljana 2003 34
Vidrih Perko Verena, Sagadin Milan Gorenjska v antiki. Gorenjska in the Antiquity Kamniški zbornik XVII Kamnik 2004 218-219
Draksler Ingrid O zgodnjesrednjeveških živalskih in antropomorfnih upodobitvah. (Immagini zoomorfe ed antropomorf nell'eta paleochristiana) Goriški letnik 30-31/2003-2004. Zbornik prispevkov v počastitev 75-letnice prof. Sergia Tavana Nova Gorica 2005 341-355
Sagadin Milan EŠD: pr. 04-00-ZRD-02-688, Naselje: Kranj, Občina: Kranj, Ime: Kranj - poznoantična naselbina, Področje: A, Vrsta dela: 6 Varstvo spomenikov 39-41, 2000-04 Ljubljana 2006 81
Sagadin Maksimiljan Od Karnija do Kranja. Arheološki podatki o razvoju poselitve v antičnem in zgodnjesrednjeveškem obdobju (doktorska disertacija) Kranj 2008
Štular Benjamin, Belak Mateja (ur.) Grobišče župna cerkev v Kranju. Dokumentacija o izkopavanjih v letu 1953 E-Monographiae Instituti Archaeologici Sloveniae 1 Ljubljana 2012
Urek Maruša Kranj Varstvo spomenikov 48, Poročila Ljubljana 2013 105-108
Šlaus Mario, Novak Mario, Vyroubal Vlasta, Bedić Željka, Perić Peručić Jozo Rezultati antropološke analize ljudskog osteološkog materijala s nalazišta Kranj Zagreb 2014
Pleterski Andrej, Štular Benjamin, Belak Mateja (ur) Izkopavanja srednjeveškega in zgodnjenovoveškega grobišča pri Župni cerkvi v Kranju v letih 1964-1970 / Excavations of Medieval and Post-Medieval cemetery at the Župna cerkev in Kranj from 1964 to 1970 Opera Instituti Archaeologici Sloveniae 35 Ljubljana 2016