Report

Site name:
Otok na Bledu (Sv. Marija)
Site features:
church, flat graveyard, cemetery
Time span:
800 - 1100
Settlement:
Bled-Mlino
Topographic unit:
Bled
Topographic area:
Radovljica
Country:
Slovenia

Bibliography

Author
Title
Publicaton
Published in
Year
Page
Šribar Vinko Ostrvo, Bled Arheološki pregled 4 Beograd 1962 240-245
Šribar Vinko Bled - Otok Varstvo spomenikov 9, 1962-64 Ljubljana 1965 161
Šribar Vinko Arheološka raziskovanja na Blejskem otoku Varstvo spomenikov 10, 1965 Ljubljana 1966 154-159
Šribar Vinko Tisoč let slovenske arhitekture na Blejskem otoku Sinteza 5-6 1967 60-64
Šribar Vinko Blejski otok - oris arheološkega izkopavanja Ljubljana 1971
Šribar Vinko Blejski otok 1971
Šribar Vinko K dataciji zgodnjesrednjeveške cerkvene arhitekture na Slovenskem. Zur Datierung der frühmittelalterlichen Kirchenarchitektur in Slowenien Arheološki vestnik 23 Ljubljana 1972 384-396
Šašel Jaro, Valič Andrej Bled Arheološka najdišča Slovenije Ljubljana 1975 162
Stopar Ivan Karolinška arhitektura na Slovenskem Razprave Filozofske fakultete Ljubljana 1987 41, 68
Pleterski Andrej Strukture tridelne ideologije v prostoru pri Slovanih. Räumliche Strukturen einer dreiteiligen Ideologie bei den Slawen Zgodovinski časopis 50/2 Ljubljana 1996 172-174
Leben Seljak Petra Antropološka analiza poznonatičnih in srednjeveških grobišč Bleda in okolice Univ. V Ljubljani, Biotehniška fakulteta, Odd. za biologijo (doktorska disertacija) Ljubljana 1996 22, 85-101, 171-207
Leben-Seljak Petra, Štefančič Marija Adult mortality and biodynamic characteristics in the Early Middle Ages population at Bled, Slovenia Varaibility and Evolution 7 1999 65-77
Bitenc Polona, Knific Timotej (editors) Od Rimljanov do Slovanov. Predmeti. Razstava, Narodni muzej Slovenije v Ljubljani, 2. junij - 15. november 2000 Ljubljana 2001 št. 362
Knific Timotej Arheološki sledovi blejskih prebivalcev iz pozne antike in zgodnjega srednjega veka Bled tisoč let - Blejski zbornik 2004 Radovljica 2004 107-108
Štih Peter Prva omemba Bleda v pisnih virih. Listina kralja Henrika II. za briksenškega škofa Albuina z dne 10. aprila 1004 (D.H.II.67) Bled tisoč let - Blejski zbornik 2004 Radovljica 2004 7-34
Vomer Gojkovič Mojca, Perko Verena Pribor za pisanje i pismenost kao izvor podataka o stupnju romanizacije (rana antika) i pokrštavanja (kasna antika i slavika) na području današnje Slovenije Histria Antiqua 14 Pula 2006 102-103
Gleirscher Paul Frühmittelalterlicher Kirchenbau zwischen Salzburg und Aquileia Beiträge zur Mittelalterarchäologie in Österreich 22 Wien 2006 61-80
Pleterski Andrej Kulturni genom. Prostor in njegovi ideogrami mitične zgodbe Ljubljana 2014 212-213