Report

Site name:
Gorenjakova domačija
Site features:
flat graveyard, cemetery
Time span:
600 - 1100
Settlement:
Brezje
Topographic unit:
Oplotnica
Topographic area:
Maribor
Country:
Slovenia

Bibliography

Author
Title
Publicaton
Published in
Year
Page
Pahič Stanko Staroslovenski grobovi v Brezju pri Zrečah. Altslowenische Gräber in Brezje bei Zreče Arheološki vestnik 6 Ljubljana 1955 324-337
Pahič Stanko Staroslovanski grobovi v Brezju pri Zrečah. Altslawische Gräber in Brezje bei Zreče Arheološki vestnik 18 Ljubljana 1967 357-362
Pahič Stanko Antični in staroslovenski grobovi v Brezju pri Zrečah Razprave 1. razreda SAZU 6 Ljubljana 1969 217-310
Pahič Stanko Brezje Arheološka najdišča Slovenije Ljubljana 1975 307
Pahič Stanko Brinjeva gora. Začasen oris njene preteklosti za ljubitelje domače zgodovine. Maribor 1990
Pahič Stanko Brezje (Topografski zapiski 1954-1955) Doneski k pradavnini Podravja 11 Maribor 1998 196-198
Bitenc Polona, Knific Timotej (editors) Od Rimljanov do Slovanov. Predmeti. Razstava, Narodni muzej Slovenije v Ljubljani, 2. junij - 15. november 2000 Ljubljana 2001 št. 278-279
Leben-Seljak Petra, Štefančič Marija Dental caries in skeletal samples from northeastern Slovenia. Karies v skeletnih serijah severovzhodne Slovenije Anthropological Notebooks Vol. VII, No. 1 Ljubljana 2001 84-99
Knific Timotej Lončenina v zgodnjesrednjeveških grobovih na Slovenskem. Keramik aus den frühmittelalterlichen Gräbern in Slowenien Zgodnji Slovani. Zgodnjesrednjeveška lončenina na obrobju vzhodnih Alp. Die frühen Slawen. Frühmittelalterliche Keramik am Rand der Ostalpen Ljubljana 2002 122-123
Kaiser Karmen Grobišče v Brezju pri Zrečah Seminarska naloga. Univ. v Lj., FF, Odd. za arheologijo Ljubljana 2002
Udovč Katarina Zgodnjesrednjeveški prstani s čelno razširitvijo v Sloveniji Diplomsko delo, Univ. v Lj., FF, Odd. za arheologijo Ljubljana 2003 36
Odar Boštjan Lokostrelstvo v pozni antiki in zgodnjem srednjem veku Diplomsko delo, Univ. v Lj., FF, Odd. za arheologijo Ljubljana 2003 21
Kaiser Karmen Obredni kot in zgodnjesrednjeveško grobišče na Brezju nad Zrečami Studia mythologica Slavica 7 Ljubljana 2004 79-88
Karo Špela Ozemlje današnje Slovenije med avarskimi vojnami in madžarskimi vpadi v luči arheoloških najdb (neobjavljena doktorska disertacija) Ljubljana 2007 33-37
Guštin Mitja Rani srednji vijek od alpskih obronaka do Panonije Prilozi Instituta za arheologiju u Zagrebu 24 Zagreb 2007 289-299
Žorž Alja Comparison of »Slavic« pots with gender and age of the deceased Studia mythologica Slavica 10 Ljubljana 2007 9-21
Magdič Andrej Zgodnjesrednjeveški pokopi z ostrogami na prostoru slovenskega Podravja Slovani, naša dediščina / Our heritage: the Slavs (ur. J. Lux, B. Štular, K. Zainer) Ljubljana 2018 132-139