Report

Site name:
Sv. Martin
Site features:
flat graveyard, cemetery
Time span:
900 - 1100
Settlement:
Moste
Topographic unit:
Žirovnica
Topographic area:
Radovljica
Country:
Slovenia

Bibliography

Author
Title
Publicaton
Published in
Year
Page
Meterc Janez Topografski pregled najdb zgodnjega srednjega veka na Visokem Gorenjskem Ljubljana 1975 9
Meterc Janez Pregled arheoloških najdb in njihov pomen v radovljiški kotlini do konca zgodnjega srednjega veka Listi, št. 24/6 1976 12
Sagadin Milan Zaščitno izkopavanje staroslovanskih grobov v lopi cerkve sv. Martina v Mostah pri Žirovnici Arheološki vestnik 33 Ljubljana 1982 124-132
Sagadin Milan Moste Varstvo spomenikov 24 Ljubljana 1982 191-193
Valič Andrej Moste Varstvo spomenikov 24 Ljubljana 1982 185-187
Sagadin Milan Poznoantična in staroslovanska najdišča v Jeseniški občini Jeseniški zbornik 5 Kranj 1985 380-382
Leben Seljak Petra Antropološka analiza poznonatičnih in srednjeveških grobišč Bleda in okolice Univ. V Ljubljani, Biotehniška fakulteta, Odd. za biologijo (doktorska disertacija) Ljubljana 1996 25, 157-167, 171-207
Sagadin Milan Arheološka podoba dežele Preteklost v zavetju Stola. Zbornik občine Žirovnica (Izdan ob 200-letnici rojstva dr. Franceta Prešerna) Žirovnica 2000 154-155
Bitenc Polona, Knific Timotej (editors) Od Rimljanov do Slovanov. Predmeti. Razstava, Narodni muzej Slovenije v Ljubljani, 2. junij - 15. november 2000 Ljubljana 2001 št. 366
Knific Timotej, Mlinar Miha Najdbe iz 10. in 11. stoletja v Posočju – vpetost v evropski prostor. Najdišče Sv. Urh v Tolminu / The 10th and 11th century finds from the Soča Valley ? integration into European territory. The site of Sv. Urh in Tolmin Arheološki vestnik 65 Ljubljana 2014 429