Report

Site name:
Vovkov vinograd (streme)
Site features:
Elevation, Single find, weapons
Time span:
800 - 1000
Settlement:
Vinji vrh
Topographic unit:
Šmarjeta
Topographic area:
Novo mesto
Country:
Slovenia
Archeological site description:
Opis lokacije in najdišča: , Na Velikem Vinjem vrhu (392 metrov), ki je naravno dobro zavarovan s strmimi pobočji, je v prazgodovinskem obdobju stala naselbina (Karo 2007, 137; Dular 1991, 20). Domačin Vovko in za njim še Jernej Pečnik sta med letoma 1898 in 1899 jugovzodno od cerkve sv. Jožefa odkopala 12 grobov iz 6. stoletja (Božič in Ciglenečki 1995, 266-267; prim. Dular 1991, 21). Iz območja Vinjega vrha pa je znano tudi železno streme, datirano v 9. oziroma 10. stoletje (Karo 2004, 170-171, Abb. 9; ista 2007, 137)..Kakovost podatkov in datiranje: arheološki sledovi, brez konteksta, privzeto po objavi, sintetična analiza objavljena in lastna, Zgodnjesrednjeveško streme..Natančnost lokacije: najbližje naselje