Report

Site name:
Sv. Lambert
Site features:
fortificationS
Settlement:
Pristava nad Stično
Topographic unit:
Stična
Topographic area:
Ljubljana
Country:
Slovenia
Archeological site description:
- poznoant. del objavljen od 1984 dalje, najdbe iz 8. stol. do razstave Od Rimljanov do Slovanov neobjavljene!

Bibliography

Author
Title
Publicaton
Published in
Year
Page
Ciglenečki Slavko Pristava nad Stično Varstvo spomenikov 26 Ljubljana 1984 280-281
Ciglenečki Slavko Višinske utrdbe iz časa 3.do 6. st. v vzhodnoalpskem prosotoru. Höhenbefestigungen aus der Zeit vom 3. bis 6. Jh. im Ostalpenraum Dela 1. razreda SAZU 31 Ljubljana 1987 98
Bitenc Polona, Knific Timotej (editors) Od Rimljanov do Slovanov. Predmeti. Razstava, Narodni muzej Slovenije v Ljubljani, 2. junij - 15. november 2000 Ljubljana 2001 št. 134, 262, 297, 307
Karo Špela Oprema konja v zgodnjem srednjem veku (magistrsko delo) Univ. v Lj., FF, Oddelek za arheologijo Ljubljana 2003 37-38
Cipot Dašenka Križne fibule v Sloveniji Diplomsko delo, Univ. v Lj., FF, Odd. za arheologijo Ljubljana 2003 20-21, 29-84
Odar Boštjan Lokostrelstvo v pozni antiki in zgodnjem srednjem veku Diplomsko delo, Univ. v Lj., FF, Odd. za arheologijo Ljubljana 2003 50
Šemrov Andrej Die Fundmünzen der römischen Zeit in Slowenien. Teil V Mainz am Rhein 2004 306
Karo Špela Die Typologie der frühmittelalterlichen Steigbügel aus slowenischen Fundorten Archaeologica Slovaca Monographiae VII Nitra 2004 166, 171-173
Ciglenečki Slavko Insediamenti ostrogoti in Slovenia Archeologia di frontiera 5 Trieste 2006 107-122
Karo Špela, Knific Timotej, Lubšina Tušek Marija Predmeti avarskega izvora z arheoloških najdišč v Sloveniji. Items of Avar origin from archaeological sites in Slovenia Vjesnik Arheološkog muzeja u Zagrebu 44 Zagreb 2011 131-159
Karo Špela Zgodnjekarolinške najdbe s slovenskih najdišč Emona med Akvilejo in Panonijo. Lazar Irena, Županek Bernarda (editors) Koper 2012 447-458
Knific Timotej, Bitenc Polona Poznoantične fibule v podobi ptičev iz Slovenije Emona med Akvilejo in Panonijo. Lazar Irena, Županek Bernarda (editors) Koper 2012 431-438
Bitenc Polona, Knific Timotej Zgodnjesrednjeveški zakladi železnih predmetov z Gorjancev, Starega gradu nad Uncem in Ljubične nad Zbelovsko Goro / Early medieval ironwork hoards from the Gorjanci Hills, Stari grad above Unec and Ljubična above Zbelovska Gora Arheološki vestnik 66 Ljubljana 2015 113, 117, 123, 124, 143, 145