Report

Site name:
Tonovcov grad
Site features:
settlement
Settlement:
Kobarid
Topographic unit:
Kobarid
Topographic area:
Tolmin
Country:
Slovenia

Bibliography

Author
Title
Publicaton
Published in
Year
Page
Ciglenečki Slavko Poznoantični in slovanski sledovi na kobariškem Kobarid Kobarid 1997 17-28
Ciglenečki Slavko Un habitat fortifié de l'Antiquité tardive, Tonovcov grad pres de Kobarid Les Alpes de Slovénie. Histoire des Alpes 1997/2 1997 46-62
Ciglenečki Slavko Tonovcov grad pri Kobaridu. Arheološko najdišče. Vodnik Kobarid 1997 25-26
Ciglenečki Slavko Kobarid, Tonovcov grad Varstvo spomenikov 37, 1996. Poročila Ljubljana 1998 47-48
Kos Peter The numismatic evidence for the period from the 5th to the 10th centuries in the area of modern Slovenia. Pregled novčnih najdb v obdobju od 5. do 10. stoletja na današnjem ozemlju Slovenije Situla 39. Slovenija in sosednje dežele med antiko in karolinško dobo. Začetki slovenske etnogeneze I. Slowenien und die Nachbarländer zwischen Antike und karolingischer Epoche. Anfänge der slowenischen Ethnogenese I Ljubljana 2000 116
Bitenc Polona, Knific Timotej (editors) Od Rimljanov do Slovanov. Predmeti. Razstava, Narodni muzej Slovenije v Ljubljani, 2. junij - 15. november 2000 Ljubljana 2001 št. 173, 301, 305
Cipot Dašenka Križne fibule v Sloveniji Diplomsko delo, Univ. v Lj., FF, Odd. za arheologijo Ljubljana 2003 19, 29-84
Knific Timotej Na stičišču treh svetov. Arheološki podatki o Goriški v zgodnjem srednjem veku. Al punto d'incrocio di tre mondi. Dati archeologici del Goriziano nell'Alto Medio Evo Goriški letnik. Zbornik Goriškega muzeja 29, 2002 Nova Gorica 2004 10-13
Ciglenečki Slavko L'insediamento fortificato su altura di Tonovcov grad presso Coporetto e i suoi dintorni in eta romana e paleo-slava Nuovi studi storici 20 Gorizia, Roma 2005 102-103
Modrijan Zvezdana Oskrba z vodo v poznoantični utrjeni naselbini Tonovcov grad pri Kobaridu. Water supply of the Late Antique fortified settlement of Tonovcov grad near Kobarid Kras. Voda in življenje v kamnitit pokrajini. Kras. Water and life in a rocky landscape (Poselitev in raba zakraselega sveta zahodne Slovenije v preteklosti) Ljubljana 2005 249-264
Modrijan Zvezda L'edificio 1 dell'insediamento tardoantico di Tonovcov grad presso Kobarid e i suoi reperti Quaderni Friulani di Archeologia XV/2005 Trieste 2006 157-161
Milavec Tina, Modrijan Zvezdana L'abitato tardoantico di Tonovcov grad presso Kobarid alla luce dei reperti ceramici e metallici. Poznoantična naselbina Tonovcov grad v luči keramičnih in kovinskih najdb Terre d'incontro: contatti e scambi lungo le Valli del Natisone e dell'Isonzo dall'antichita al medioevo: = Kraji srečanj: stiki in izmenjave vzdolž Nadiških in Soške doline od antike do srednjega veka Cividale del Friuli 2007 118-121
Modrijan Zvezdana The Late Antique settlement Tonovcov grad near Kobarid: excavations 2002-2005. Le Valli del Natisone e dell'Isonzo tra Centroeuropa e Adriatico : atti del convegno internazionale di studi, San Pietro al Natisone (UD) 15-16 settembre 2006, (Studi e ricerche sulla Gallia Cisalpina, 20) Trieste - Roma 2007 175-180
Leben-Seljak Petra Antropološka analiza skeletov. Anthropological analysis of the skeletons Poznoantična utrjena naselbina Tonovcov grad pri Kobaridu. Najdbe. Late Antique fortified settlement Tonovcov grad near Kobarid. Finds. Opera Instituti Archaeologici Sloveniae 24 Ljubljana 2011 279-302
Kos Peter Novčne najdbe. Coin finds Poznoantična utrjena naselbina Tonovcov grad pri Kobaridu. Najdbe. Late Antique fortified settlement Tonovcov grad near Kobarid. Finds. Opera Instituti Archaeologici Sloveniae 24 Ljubljana 2011 221-238
Boschin Francesco Short considerations on the bird remains. Kratke ugotovitve o ptičjih ostankih Poznoantična utrjena naselbina Tonovcov grad pri Kobaridu. Najdbe. Late Antique fortified settlement Tonovcov grad near Kobarid. Finds. Opera Instituti Archaeologici Sloveniae 24 Ljubljana 2011 389-394
Modrijan Zvezdana, Milavec Tina Poznoantična utrjena naselbina Tonovcov grad pri Kobaridu. Najdbe. / Late Antique fortified settlement Tonovcov grad near Kobarid. Finds. Opera Instituti Archaeologici Sloveniae 24 Ljubljana 2011
Karo Špela Zgodnjekarolinške najdbe s slovenskih najdišč Emona med Akvilejo in Panonijo. Lazar Irena, Županek Bernarda (editors) Koper 2012 451, 453