Report

Site name:
Na Lajhu, Lajh
Site features:
flat graveyard, cemetery
Time span:
500 - 1100
Settlement:
Kranj
Topographic unit:
Kranj
Topographic area:
Kranj
Country:
Slovenia

Bibliography

Author
Title
Publicaton
Published in
Year
Page
Koblar Anton Starinske najdbe pod mestom Kranjem Izvestja Muzejskega društva za Kranjsko 8 Ljubljana 1898 220-221
Koblar Anton Zlatninske najdbe v Kranju Izvestja Muzejskega društva za Kranjsko 10 Ljubljana 1900 143
Neumann W. A. Der Kraiburger Goldfund. Ein Beitrag zum Studium der Verroterie cloisonnee. Mitteilungen der k.k. Zentralkommission für Erforschung und Erhaltung der Kunst- und historischen Denkmale 26 Wien 1900 135-141
Rutar Simon 45. Conservator Professor Rutar… Mitteilungen der k.k. Zentralkommission für Erforschung und Erhaltung der Kunst- und historischen Denkmale 26 Wien 1900 106-107
Rutar Simon 87. (Fundberichte aus Krain vom Jahre 1900.) Mitteilungen der k.k. Zentralkommission für Erforschung und Erhaltung der Kunst- und historischen Denkmale 27 Wien 1901 170
Szombathy Josef Grabfunde der Völkerwanderungszeit vom Saveufer bei Krainburg Mitteilungen der k.k. Zentralkommission für Erforschung und Erhaltung der Kunst- und historischen Denkmale 3F 1 Wien 1902 226
Much Krain Mitteilungen der k.k. Zentralkommission für Erforschung und Erhaltung der Kunst- und historischen Denkmale 3F 1 Wien 1902 45-47
Riegl Jahrbuch der K.k. Zentral-Kommission für Erforschung und Erhaltung der Kunst- und historischen Denkmale 1 Wien 1903 217-*
Much Krain Mitteilungen der k.k. Zentralkommission für Erforschung und Erhaltung der Kunst- und historischen Denkmale 3F 2 Wien 1903 332
Žmavc Jakob Das Gräberfeld im Lajh bei Krainburg Jahrbuch der K.k. Zentral-Kommission für Erforschung und Erhaltung der Kunst- und historischen Denkmale 3F, 2 Wien 1904 233-274
Szombathy Josef Krain Mitteilungen der k.k. Zentralkommission für Erforschung und Erhaltung der Kunst- und historischen Denkmale 3F 3 Wien 1904 135-136
Pečnik Jernej Prazgodovinska najdišča na Kranjskem Izvestja Muzejskega društva za Kranjsko 14 Ljubljana 1904 128
Kromatar Fr. Literaturberichte Mittheilungen des Musealvereines für Krain 17 Laibach 1904 50-51
Šmid Walter (Schmid) das Gräberfeld von Krainburg Mittheilungen des Musealvereines für Krain 18 Laibach 1905 81-94
Schmid Walter Korrespondenzblatt der deutschen antropologischen Gesellschaft 36 Wien 1905 100-*
Literaturberichte Mittheilungen des Musealvereines für Krain 19 Laibach 1906 62
Šmid Walter (Schmid) Das Reihengräber von Krainburg Jahrbuch für Altertumskunde 1 Wien 1907 55-77
Šmid Walter (Schmid) Altslovenische Gräber Krains Carniola 1 Laibach 1908 18
Pečnik Jernej Vojvodina Kranjska v predzgodovinski dobi Ljubljana 1912 12-13
Pečnik Jernej Fundberichte aus Österreich 1, 1930-34 Wien 1930 81
Ložar Rajko Vodnik 1936 75-*
Mal Josip Probleme aus der Frühgeschichte der Slowenen Ljubljana 1939 22-25
Rus Jože Johannes - zadnji škof panonske, a prvi istrske Emone Glasnik Muzejskega društva za Slovenijo 20 Ljubljana 1939 152-167
Rus Jože Das Joanneum 2 Graz 1940 15, sl. 5
Ložar Rajko Razvoj in problemi slovenske arheološke vede Zbornik za umetnostno zgodovino 17 Ljubljana 1941 128
Dinklage Karl Oberkrains Deutschtum im Spiegel der karolingischen Bodenfunde Carinthia I/131 Klagenfurt 1941 360
Dinklage Karl Die frühdeutschen Bodenfunde aus Krain und Untersteiermark Germanen Erbe 6 Leipzig 1941 66 ss
Stefan F. Die germanische Landnahme im Ostalpenraum bis zum Ausgang des Völerwanderung Das Joanneum 6 Graz 1943 86-89
Kastelic Jože Najdbe zgodnjega srednjega veka v Gojačah pri Gorici Zgodovinski časopis 6-7 (1952-53) Ljubljana 1953 100
Kastelic Jože Staroslovanski Kranj 900 let Kranja. Spominski zbornik Kranj 1960 39-50
Vinski Zdenko Kranj i horizont groblja na redove 6. stoljeća u zapadnoj Jugoslaviji. Kranj et l'horizon de necropoles en rangees du 6e siecle en Yugoslavie occidentale Arheološki vestnik 21-22 Ljubljana 1970 151-152
Valič Andrej, Šašel Jaro Kranj Arheološka najdišča Slovenije Ljubljana 1975 170-171
Bona Istvan Vida Stare, Kranj. Nekropola iz časa preseljevanja ljudstev Archaeologiai értesitö 108/2 Budapest 1981 294-299
Valič Andrej Osnovna izhodišča arheoloških proučevanj mesta Kranja (Carnium) Kranjski zbornik 1985 Kranj 1985 88-94
Knific Timotej Hunski sledovi v Sloveniji? Ptujski arheološki zbornik Ptuj 1993 527, 529
Knific Timotej Vojščaki iz mesta Karnija Kranjski zbornik 1995 Kranj 1995 23-40
Bitenc Polona, Knific Timotej (editors) Od Rimljanov do Slovanov. Predmeti. Razstava, Narodni muzej Slovenije v Ljubljani, 2. junij - 15. november 2000 Ljubljana 2001 št. 181-193, 195-196, 216-225, 243, 251, 254
Odar Boštjan Lokostrelstvo v pozni antiki in zgodnjem srednjem veku Diplomsko delo, Univ. v Lj., FF, Odd. za arheologijo Ljubljana 2003 31-42, 56-61
Cipot Dašenka Križne fibule v Sloveniji Diplomsko delo, Univ. v Lj., FF, Odd. za arheologijo Ljubljana 2003 19-20, 29-84
Vidrih Perko Verena, Sagadin Milan Gorenjska v antiki. Gorenjska in the Antiquity Kamniški zbornik XVII Kamnik 2004 218-219
Knific Timotej Gospe iz mesta Karnija Kranjski zbornik 2005 Kranj 2005 331-343
Sagadin Milan EŠD: 5145, Naselje: Kranj, Občina: Kranj, Ime: Kranj - grobišče Lajh, Naslov: Sejmišče, Področje: A, Obdobje: rimsko obdobje, Vrsta dela: 6 Varstvo spomenikov 39-41, 2000-04 Ljubljana 2006 77-78
Odar Boštjan The archer from Carnium. Lokostrelec iz Karnija. Arheološki vestnik 57 Ljubljana 2006 243-275
Lux Judita Kranj - grobišče Lajh Varstvo spomenikov 44 – poročila Ljubljana 2008 117-118
Lux Judita, Ravnik Jurij Poskus rekonstrukcije obsega poznoantičnega grobišča Lajh v Kranju. An Attempt to Reconstruct the Size of the Lajh Late Antiquity Cemetery in Kranj Varstvo spomenikov 44 Ljubljana 2008 43-69
Knific Timotej, Bitenc Polona Poznoantične fibule v podobi ptičev iz Slovenije Emona med Akvilejo in Panonijo. Lazar Irena, Županek Bernarda (editors) Koper 2012 434-438