Report

Site name:
Ptujski grad = Grajski grič
Site features:
fortificationS, flat graveyard, cemetery
Time span:
600 - 1100
Settlement:
Ptuj
Topographic unit:
Ptuj
Topographic area:
Ptuj
Country:
Slovenia
Archeological site description:
- grobišče (412 okostnih grobov) - objekt (Korošec:svetišče, kasneje:utrdba oz.trdnjavica)

Bibliography

Author
Title
Publicaton
Published in
Year
Page
Skrabar Viktor Das frühmittelalterliche Gräberfeld auf Schloss Oberpettau Zeitschrift des Historischen Vereines für Steiermark 8 Graz 1910 119-134
Toldt C. Die Schädelformen in den österreichischen Wohngebieten der Altslawen Mitteilungen der Anthropologischen Gesellschaft in Wien 42 (III. Folge 12) Wien 1912 247-280
Schmid Walter Südsteiermark im Altertum Südsteiermark. Ein Gedenkbuch Graz 1925 23-25
Klemenc Josip, Saria Balduin Archaeologische Karte von Jugoslawien: Blatt Ptuj Beograd, Zagreb 1936 62
Korošec Josip Poročilo o izkopavanju na Ptujskem gradu leta 1946 Poročila 3 Ljubljana 1947
Korošec Josip Staroslovenska grobišča v severni Sloveniji Celje 1947 7-27
Korošec Josip Staroslovansko svetišče na Ptujskem gradu Dela 1. razreda SAZU 6 Ljubljana 1948
Korošec Josip Staroslovansko grobišče na Ptujskem gradu Dela 1. razreda SAZU 1 Ljubljana 1950
Saria Balduin Ein neuse altslawische Heiligtum? Carinthia I/140 Klagenfurt 1950 384-389
Škerlj Božo Ivaniček F.:Staroslavenska nekropola u Ptuju.SAZU, 1. r., Dela 5, Lj.1951 Arheološki vestnik 2 Ljubljana 1951 259-264
Ivaniček Franjo Staroslavenska nekropola u Ptuju Dela 1. razreda SAZU 5 Ljubljana 1951
Bošković Djurdje Problem slovanskog hrama u Ptuju Arheološki vestnik 3 Ljubljana 1952 157-158
Korošec Josip Stanje slovanske arheologije na področju Ptuja Ptujski zbornik 1893-1953 Ptuj 1953 34
Hadži Jovan Lupine kavrijev v grobovih starih Slovanov na Ptujskem gradu Arheološki vestnik 4 Ljubljana 1953 66-74
Korošec Paola La nécropole de Ptujski grad Ptuj Inventaria Archaeologica 13 Ljubljana 1971
Korošec Paola Zgodnjesrednjeveška nekropola na Ptujskem gradu Zgodovinski časopis 26 Ljubljana 1972 13-31
Tušek Ivan Ptuj Varstvo spomenikov 17-19/1 Ljubljana 1974 194
Tomanič Jevremov Marjana Ptuj Varstvo spomenikov 17-19/1 Ljubljana 1974 165
Curk Jože Poročilo o kulturnozgodovinskem delu in raziskavah v Pokrajinskem muzeju Ptuj leta 1970-1974 Časopis za zgodovino in narodopisje 63 Maribor 1975 227-266
Mikl Curk Iva Ptuj Arheološka najdišča Slovenije Ljubljana 1975 325
Tomanič Jevremov Marjana Die Beziehungen zwischen der Köttlacher und Bijelo Brdo Kultur auf der Burg von Ptuj Balcanoslavica 4 Prilep, Beograd 1975 81-86
Korošec Paola Prispevek k reševanju problema zgodnjesrednjeveškega objekta z nekropolo na Ptujskem gradu Ptujski zbornik 4 Ptuj 1975 119-140
Korošec Paola Sistematske raziskave na Turnirskem prostoru Ptujskega gradu v letu 1979 Arheološki vestnik 32 Ljubljana 1981 25-42
Tušek Ivan Zaščitno izkopavanje na Turnirskem prostoru na Ptujskem gradu v letu 1978 Arheološki vestnik 32 Ljubljana 1981 13-24
Knific Timotej Hunski sledovi v Sloveniji? Ptujski arheološki zbornik Ptuj 1993 532
Vomer-Gojkovič Mojca, Kolar Nataša Archaeologia Poetovionensis. Stara in nova arheološka spoznanja Ptuj 1993 45-46, 71, 75
Ciglenečki Slavko Arheološki sledovi zatona antične Petovione Ptujski arheološki zbornik Ptuj 1993 510
Matičetov Milko France Bbezlaj in "slovansko svetišče" na ptujskem gradu Delo, 28.10.1993, Književni listi Ljubljana 1993 14
Tomanič-Jevremov Marjana Slovanski grobovi iz nekropole na grajskem griču v Ptuju, odkriti v letih 1971, 1987 in 1988 Ptujski arheološki zbornik Ptuj 1993 581-599
Tomičić Željko Prilog istraživanju kronologije bjelobrdskog segmenta srednjovjekovnog groblja Ptuj-Grad Ptujski arheološki zbornik Ptuj 1993 543-579
Pröttel M. Philipp Mediterrane Feinkeramikimporte des 2. bis 7. Jahrhundert n. Chr. im Oberen Adriaraum und in Slowenien Kölner Studien zur Archäologie der römischen Provinzen 2 Espelkamp 1996 199
Korošec Paola Grob številka 355 z grajske nekropole v Ptuju.Tomb number 355 from castle necropolis in Ptuj Ptujski zbornik 6/1 Ptuj 1996 405-415
Korošec Paola Prispevek k izpovednosti velikega moškega zlatega prstana z grajske nekropole v Ptuju. A contribution to the understanding of the man's golden ring from the castle necropolis in Ptuj Ljubljana 1997
Korošec Paola Protozgodovinski horizont na zahodni terasi grajskega griča na Ptuju. Protogeschichtlicher Horizont auf der westlichen Terrasse des Schloßhugels Časopis za zgodovino in narodopisje letnik 68, Nova vrsta 33 Maribor 1997 175-176
Korošec Paola Nekropola na Ptujskem gradu, turnirski prostor. Das Gräberfeld an dem Schloßberg von Ptuj (Turnierplatz) Ptuj 1999
Korošec Paola Naselbinska struktura Ptuja v slovanskem obdobju zgodnjega srednjega veka s poudarkom na 9. stol. The Settlement Structure of Ptuj in the Slavic Period of the Early Middle Ages with Emphasis on the 9th Century Šumijev zbornik. Raziskovanje kulturne ustvarjalnosti na Slovenskem Ljubljana 1999 79-86
Bitenc Polona, Knific Timotej (editors) Od Rimljanov do Slovanov. Predmeti. Razstava, Narodni muzej Slovenije v Ljubljani, 2. junij - 15. november 2000 Ljubljana 2001 št. 281-282, 343-345, 380-382
Knific Timotej Lončenina v zgodnjesrednjeveških grobovih na Slovenskem. Keramik aus den frühmittelalterlichen Gräbern in Slowenien Zgodnji Slovani. Zgodnjesrednjeveška lončenina na obrobju vzhodnih Alp. Die frühen Slawen. Frühmittelalterliche Keramik am Rand der Ostalpen Ljubljana 2002 127
Odar Boštjan Lokostrelstvo v pozni antiki in zgodnjem srednjem veku Diplomsko delo, Univ. v Lj., FF, Odd. za arheologijo Ljubljana 2003 45
Udovč Katarina Zgodnjesrednjeveški prstani s čelno razširitvijo v Sloveniji Diplomsko delo, Univ. v Lj., FF, Odd. za arheologijo Ljubljana 2003 38-39
Draksler Ingrid O zgodnjesrednjeveških živalskih in antropomorfnih upodobitvah. (Immagini zoomorfe ed antropomorf nell'eta paleochristiana) Goriški letnik 30-31/2003-2004. Zbornik prispevkov v počastitev 75-letnice prof. Sergia Tavana Nova Gorica 2005 341-355
Guštin Mitja Rani srednji vijek od alpskih obronaka do Panonije Prilozi Instituta za arheologiju u Zagrebu 24 Zagreb 2007 289-299
Žorž Alja Comparison of »Slavic« pots with gender and age of the deceased Studia mythologica Slavica 10 Ljubljana 2007 9-21
Krasnik Barbara Tkanje, ostanki tkanin in oblačila starih Slovanov. The Weawing, Textile Finds and Clothing of the Ancient Slavs Arheo 26 Ljubljana 2009 88
Karo Špela Zgodnjekarolinške najdbe s slovenskih najdišč Emona med Akvilejo in Panonijo. Lazar Irena, Županek Bernarda (editors) Koper 2012 451, 454
Lazar Evgen Ptujski grad Ptuj 2014
Lazar Evgen Slovansko grobišče na vzhodnem platoju grajskega griča na Ptuju / The Slavic cemetery on the eastern plateau of the castle hill in Ptuj Slovani, naša dediščina / Our Heritage: the Slavs Kranj 2016 28
Lazar Evgen Arheološke raziskave na vzhodnem platoju gradu Ptuj Arheologija v letu 2015 Ljubljana 2016 31
Magdič Andrej Zgodnjesrednjeveški pokopi z ostrogami na prostoru slovenskega Podravja Slovani, naša dediščina / Our heritage: the Slavs (ur. J. Lux, B. Štular, K. Zainer) Ljubljana 2018 132-139
Lazar Evgen Ptujski grad (zloženka) Ptuj