Report

Site name:
Puščava
Site features:
flat graveyard, cemetery
Time span:
600 - 1100
Settlement:
Stari trg
Topographic unit:
Slovenj Gradec
Topographic area:
Slovenj Gradec
Country:
Slovenia

Bibliography

Author
Title
Publicaton
Published in
Year
Page
Schmid Walter Tagespost Graz 56, 5.11.1911 Graz 1911
Toldt C. Die Schädelformen in den österreichischen Wohngebieten der Altslawen Mitteilungen der Anthropologischen Gesellschaft in Wien 42 (III. Folge 12) Wien 1912 247-280
Schmid Walter Beiricht über im Jahre 1911durchgeführte Grabungen Mitteilungen der Anthropologischen Gesellschaft in Wien 42 (III.F. 12) Wien 1912 [153-154]
B. Prähistorische Sammlung, Antiken- und Münzenkabinett. I. Sammelfunde aus prähistorischer, römischer und jüngerer Zeit. Jahresbericht des Joanneum zu Graz 100 Graz 1912 43-44
B. Prähistorische Sammlung, Antiken- und Münzenkabinett. Vermehrung der Altertumssammlung. A. Ausgrabungen Jahresbericht des Joanneum zu Graz 102 Graz 1914 26
Schmid Walter ? C. Karantanischer Kulturkreis. Mitteilungen der Anthropologischen Gesellschaft in Wien 44 Wien 1914 [46-47]
Pirchegger Hans Geschicte der Steiermark. Erster Band Gotha 1920 12
Schmid Walter Beiträge zur Geschichte der frühmittelalterlichen Besiedlung der Steiermark Zeitschrift des Historischen Vereines für Steiermark 18 Graz 1922 45
Schmid Walter Die Ringwälle des Bachernngebietes Mitteilungen der prähistorischen Kommision der Akademie der Wissenschaften Wien 2/4 Wien 1924 368
Schmid Walter Südsteiermark im Altertum Südsteiermark. Ein Gedenkbuch Graz 1925 16
Kovačič Fran Slovenska Štajerska in Prekmurje Ljubljana 1926 58-59
Kos Milko Gradišče in gradec v slovenskem srednjem veku Glasnik Muzejskega društva za Slovenijo Ljubljana 1941 119
Ložar Rajko Razvoj in problemi slovenske arheološke vede Zbornik za umetnostno zgodovino 17 Ljubljana 1941 145
Dinklage Karl Die frühdeutschen Bodenfunde aus Krain und Untersteiermark Germanen Erbe 6 Leipzig 1941 sl. 11, sl. 81-82
Korošec Josip Staroslovenska grobišča v severni Sloveniji Celje 1947 47-48
Korošec Josip Delitev slovanskih kultur zgodnjega srednjega veka v Jugoslaviji. The division of early middle ages Slav cultures in Yugoslavia Arheološki vestnik 2 Ljubljana 1951 147
Šašel Jaroslav Kaj nam pripovedujejo arheološke najdbe o krajih, kjer je pozneje nastal Slovenj Gradec Slovenj Gradec ob 700 letnici. 6. koroški festival Slovenj Gradec 1951 10
Šašel Jaroslav Colatio kot rimska poštna postaja Zbornik Filozofske fakultete 2 Ljubljana 1955 71-82
Kastelic Jože Staroslovanski Kranj 900 let Kranja. Spominski zbornik Kranj 1960 48
Pahič Stanko Naši predniki v zgodnjem srednjem veku Koroški fužinar 17/4 (ponatis v: S. Pahič, Moje arheološke pisarije 3) Ravne na Koroškem 1967 22-27
Pahič Stanko Najstarejša zgodovina koroške krajine 720 let Ravne na Koroškem Ravne na Koroškem 1968 34-41
Pahič Stanko Višinski spomeniki iz zgodnjega srednjega veka Planine ob meji. Društveni letopis 1970-1971 Maribor 1971 86-87
Pahič Stanko Stari trg Arheološka najdišča Slovenije Ljubljana 1975 277
Strmčnik-Gulič Mira Pregled pomembnih arheoloških odkritij na območju Slovenj Gradca Časopis za zgodovino in narodopisje, let. 64, Nova vrsta 29, 1. zv. Maribor 1993 16-18
Strmčnik Gulič Mira Doneski k arheološki podobi slovenjgraškega okoliša Slovenj Gradec in Mislinjska dolina I Slovenj Gradec 1995 70
Pleterski Andrej Strukture tridelne ideologije v prostoru pri Slovanih. Räumliche Strukturen einer dreiteiligen Ideologie bei den Slawen Zgodovinski časopis 50/2 Ljubljana 1996 167-168
Jelenko Saša Djura Vrhe (Slovenj Gradec) Varstvo spomenikov 37, 1996. Poročila Ljubljana 1998 145-146
Djura Jelenko Saša Arheologija koroške krajine. Colatio - 90 let (stalna razstava - Koroški pokrajinski muzej, Slovenj Gradec Slovenj Gradec 1999 30
Pleterski Andrej, Belak Mateja Grobovi s Puščave nad Starim trgom pri Slovenj Gradcu. Die Gräber von Puščava oberhalb von Stari trg bei Slovenj Gradec (Zusammenfassung) Arheološki vestnik 53 Ljubljana 2002 233-300
Pleterski Andrej Sclavinia und Germania - Brezelfibeln und Töpfe Bamberger Schriften zur Archäologie des Mittelalters und der Neuzeit Bd. 1 (Festschrift für Walter Sage) Bonn 2003 363
Leben-Seljak Petra Antropološka analiza skeletov s Puščave nad Starim trgom pri Slovenj Gradcu. The anthropological analysis of skeletons from Puščava above Stari Trg near Slovenj Gradec (Summary) Arheološki vestnik 55 Ljubljana 2004 527-564
Djura Jelenko Saša Dr. Hans Winkler in njegov prispevek k arheologiji Mislinjske doline Slovenj Gradec 2004 70-76
Pleterski Andrej Kulturni genom. Prostor in njegovi ideogrami mitične zgodbe Studia Mythologica Slavica – Supplementa, Supplementum 10 Ljubljana 2014 311-313
Preložnik Andrej Od globalnega stila do lokalne noše: emajlirane zgodnjesrednjeveške fibule z živalskimi motivi z območja Slovenije Slovani, naša dediščina / Our heritage: the Slavs (ur. J. Lux, B. Štular, K. Zainer) Ljubljana 2018 160-178
Magdič Andrej Zgodnjesrednjeveški pokopi z ostrogami na prostoru slovenskega Podravja Slovani, naša dediščina / Our heritage: the Slavs (ur. J. Lux, B. Štular, K. Zainer) Ljubljana 2018 132-139