Report

Site name:
Jugobruna (= Tekstilindus)
Site features:
flat graveyard, cemetery
Time span:
600 - 1100
Settlement:
Gorenja Sava
Topographic unit:
Kranj
Topographic area:
Kranj
Country:
Slovenia

Bibliography

Author
Title
Publicaton
Published in
Year
Page
Ložar Rajko Poročilo o arheološkem delu Narodnega muzeja v Ljubljani v letih 1928-1930. Glasnik Muzejskega društva za Slovenijo 11 Ljubljana 1930 34-35
Ložar Rajko Staroslovansko in srednjeveško lončarstvo v Sloveniji Glasnik Muzejskega društva za Slovenijo 20 Ljubljana 1939 185
Žontar Josip Zgodovina mesta Kranja Kranj 1939 11
Knific Timotej Dve staroslovanski grobišči z ozemlja loškega gospostva. Deux tombes des vieux Slaves sur le territoire de la seigneurie de Škofja Loka Loški razgledi 22 Škofja Loka 1975 11-23
Valič Andrej Gorenja Sava Arheološka najdišča Slovenije Ljubljana 1975 170-171
Valič Andrej Mesta arheoloških najdb v Kranju in okolici Kranjski zbornik 1980 Kranj 1981 115
Bitenc Polona, Knific Timotej (editors) Od Rimljanov do Slovanov. Predmeti. Razstava, Narodni muzej Slovenije v Ljubljani, 2. junij - 15. november 2000 Ljubljana 2001 št. 287
Knific Timotej Lončenina v zgodnjesrednjeveških grobovih na Slovenskem. Keramik aus den frühmittelalterlichen Gräbern in Slowenien Zgodnji Slovani. Zgodnjesrednjeveška lončenina na obrobju vzhodnih Alp. Die frühen Slawen. Frühmittelalterliche Keramik am Rand der Ostalpen Ljubljana 2002 120
Udovč Katarina Zgodnjesrednjeveški prstani s čelno razširitvijo v Sloveniji Diplomsko delo, Univ. v Lj., FF, Odd. za arheologijo Ljubljana 2003 33
Sagadin Maksimiljan Od Karnija do Kranja. Arheološki podatki o razvoju poselitve v antičnem in zgodnjesrednjeveškem obdobju (doktorska disertacija) Kranj 2008
Pleterski Andrej Zgodnjesrednjeveški žgani grobovi v vzhodnih Alpah. Früchmittelalterliche Brandgräber im Ostalpenraum. Schild von Steier Beiheft 4/2008 Graz 2008 33-38
Karo Špela Zgodnjekarolinške najdbe s slovenskih najdišč Emona med Akvilejo in Panonijo. Lazar Irena, Županek Bernarda (editors) Koper 2012 451, 454