Report

Site name:
Sv. Martin
Site features:
flat graveyard, cemetery
Time span:
900 - 1100
Settlement:
Moste
Topographic unit:
Žirovnica
Topographic area:
Radovljica
Country:
Slovenia

Bibliography

Author
Title
Publicaton
Published in
Year
Page
Meterc Janez Topografski pregled najdb zgodnjega srednjega veka na Visokem Gorenjskem Ljubljana 1975 9
Meterc Janez Pregled arheoloških najdb in njihov pomen v radovljiški kotlini do konca zgodnjega srednjega veka Listi, št. 24/6 1976 12
Valič Andrej Moste Varstvo spomenikov 24 Ljubljana 1982 185-187
Sagadin Milan Moste Varstvo spomenikov 24 Ljubljana 1982 191-193
Sagadin Milan Zaščitno izkopavanje staroslovanskih grobov v lopi cerkve sv. Martina v Mostah pri Žirovnici Arheološki vestnik 33 Ljubljana 1982 124-132
Sagadin Milan Poznoantična in staroslovanska najdišča v Jeseniški občini Jeseniški zbornik 5 Kranj 1985 380-382
Leben Seljak Petra Antropološka analiza poznonatičnih in srednjeveških grobišč Bleda in okolice Univ. V Ljubljani, Biotehniška fakulteta, Odd. za biologijo (doktorska disertacija) Ljubljana 1996 25, 157-167, 171-207
Sagadin Milan Arheološka podoba dežele Preteklost v zavetju Stola. Zbornik občine Žirovnica (Izdan ob 200-letnici rojstva dr. Franceta Prešerna) Žirovnica 2000 154-155
Bitenc Polona, Knific Timotej (editors) Od Rimljanov do Slovanov. Predmeti. Razstava, Narodni muzej Slovenije v Ljubljani, 2. junij - 15. november 2000 Ljubljana 2001 št. 366
Knific Timotej, Mlinar Miha Najdbe iz 10. in 11. stoletja v Posočju – vpetost v evropski prostor. Najdišče Sv. Urh v Tolminu / The 10th and 11th century finds from the Soča Valley ? integration into European territory. The site of Sv. Urh in Tolmin Arheološki vestnik 65 Ljubljana 2014 429
Höfler Janez Lastniške cerkve zgodnjega srednjega veka na Gorenjskem in njihovo zgodovinsko ozadje. Propreitary churches of the Early Middle Ages in upper Carniola and their historical background Varstvo spomenikov. Journal for the Protection of Monuments, 49 Ljubljana 2016 67