Report

Site name:
Sv. Jurij pri Batujah
Site features:
church, flat graveyard, cemetery
Time span:
600 - 1100
Settlement:
Batuje
Topographic unit:
Črniče
Topographic area:
Gorica
Country:
Slovenia

Bibliography

Author
Title
Publicaton
Published in
Year
Page
Parocchia Batuje Folium Periodicum Archidioecesis Goritiensis 1882 5
Cevc Emilijan Predromanski pletenini iz Batuj. (Pre-Roman Basketry Design from Batuje) Arheološki vestnik 1 Ljubljana 1950 136-145
Svoljšak Drago Batujske arheološke najdbe Goriška srečanja 12 Nova Gorica 1968 20-25
Svoljšak Drago Batuje Varstvo spomenikov 12, 1967 Ljubljana 1969 99-100
Svoljšak Drago Posočje v zgodnjem srednjem veku.La Vallee de la Soča dans le haut moyen age Arheološki vestnik 21-22 Ljubljana 1970 156-162
Svoljšak Drago Batuje Varstvo spomenikov 15, 1970 Ljubljana 1972 168
Šribar Vinko K dataciji zgodnjesrednjeveške cerkvene arhitekture na Slovenskem. Zur Datierung der frühmittelalterlichen Kirchenarchitektur in Slowenien Arheološki vestnik 23 Ljubljana 1972 392-393
Svoljšak Drago Batuje Varstvo spomenikov 17-19/1 Ljubljana 1974 163-164
Petru Peter Batuje Arheološka najdišča Slovenije Ljubljana 1975 123
Svoljšak Drago, Knific Timotej Vipavska dolina Situla 17 Ljubljana, Nova Gorica 1976 26-52
Sagadin Milan Plastika s pleteninasto ornamentiko v Sloveniji Koper 1977 24-25
Marušić Branko Istra i sjevernojadranski prostor u ranom srednjem vijeku Monografije i katalozi 4 Pula 1995 99-102
Bitenc Polona, Knific Timotej (editors) Od Rimljanov do Slovanov. Predmeti. Razstava, Narodni muzej Slovenije v Ljubljani, 2. junij - 15. november 2000 Ljubljana 2001 št. 378
Knific Timotej Na stičišču treh svetov. Arheološki podatki o Goriški v zgodnjem srednjem veku. Al punto d'incrocio di tre mondi. Dati archeologici del Goriziano nell'Alto Medio Evo Goriški letnik. Zbornik Goriškega muzeja 29, 2002 Nova Gorica 2004 20-23
Cevc Emilijan Predromanski pletenini iz Batuj Batuje. Izbor objavljenega in neobjavljenega gradiva o vasi Batuje Nova Gorica 2005 102-107
Svoljšak Drago Agnus Dei na bronasti zaponki Batuje. Izbor objavljenega in neobjavljenega gradiva o vasi Batuje Nova Gorica 2005 113
Svoljšak Drago Batujske arheološke najdbe Batuje. Izbor objavljenega in neobjavljenega gradiva o vasi Batuje Nova Gorica 2005 108-111
Draksler Ingrid O zgodnjesrednjeveških živalskih in antropomorfnih upodobitvah. (Immagini zoomorfe ed antropomorf nell'eta paleochristiana) Goriški letnik 30-31/2003-2004. Zbornik prispevkov v počastitev 75-letnice prof. Sergia Tavana Nova Gorica 2005 341-355
Knific Timotej Zgodnjesrednjeveško najdišče v Batujah Batuje. Izbor objavljenega in neobjavljenega gradiva o vasi Batuje Nova Gorica 2005 100-101
Svoljšak Drago Sv. Jurij v Batujah Batuje. Izbor objavljenega in neobjavljenega gradiva o vasi Batuje Nova Gorica 2005 112
Brezigar Barbara Izginule cerkve na Goriškem (seminarska naloga pri predmetu Arheologija zgodnjega srednjega veka) Nova Gorica 2008 24-25
Knific Timotej, Mlinar Miha Najdbe iz 10. in 11. stoletja v Posočju – vpetost v evropski prostor. Najdišče Sv. Urh v Tolminu / The 10th and 11th century finds from the Soča Valley ? integration into European territory. The site of Sv. Urh in Tolmin Arheološki vestnik 65 Ljubljana 2014 423-462
Preložnik Andrej Od globalnega stila do lokalne noše: emajlirane zgodnjesrednjeveške fibule z živalskimi motivi z območja Slovenije Slovani, naša dediščina / Our heritage: the Slavs (ur. J. Lux, B. Štular, K. Zainer) Ljubljana 2018