Report

Site name:
farna cerkev = župna cerkev = Titov trg = sv. Kancijan
Site features:
church, flat graveyard, cemetery
Settlement:
Kranj
Topographic unit:
Kranj
Topographic area:
Kranj
Country:
Slovenia

Bibliography

Author
Title
Publicaton
Published in
Year
Page
Kastelic Jože Izkopanine odkrivajo našo zgodovino Koledar Prešernove družbe za leto 1954 Ljubljana 1953 78-79
Otorepec Božo Iz naših krajev Kronika 1 Ljubljana 1953 212
Valič Andrej Kranj Varstvo spomenikov 7 Ljubljana 1960 344
Kastelic Jože Staroslovanski Kranj 900 let Kranja. Spominski zbornik Kranj 1960 41-50
Korošec Paola Poskus delitve slovanske materialne kulture na področju Karantanije Zgodovinski časopis 15 Ljubljana 1961 157-194
Valič Andrej Kranj Varstvo spomenikov 10, 1965 Ljubljana 1966 207
Valič Andrej Staroslovanski Kranj. Das Altslawische Kranj Arheološki vestnik 18 Ljubljana 1967 417-426
Valič Andrej, Pogačnik Tone Kranj Varstvo spomenikov 13-14, 1968-69 Ljubljana 1970 192-193
Šribar Vinko K dataciji zgodnjesrednjeveške cerkvene arhitekture na Slovenskem. Zur Datierung der frühmittelalterlichen Kirchenarchitektur in Slowenien Arheološki vestnik 23 Ljubljana 1972 384-396
Valič Andrej Kranj Varstvo spomenikov 15, 1970 Ljubljana 1972 168-170
Valič Andrej Arheološka dokumentacija pri izkopavanjih staroslovanskega grobišča v Kranju Varstvo spomenikov 17-19/1 Ljubljana 1974 47-50
Valič Andrej Oris 20-letnih raziskovanj grobišča v Kranju Kranjski zbornik 1975 Kranj 1975 159-167
Valič Andrej, Šašel Jaro Kranj Arheološka najdišča Slovenije Ljubljana 1975 171
Valič Andrej La necropole slave a Kranj Inventaria Archaeologica 21 Ljubljana 1978
Korošec Paola Zgodnjesrednjeveška arheološka slika karantanskih Slovanov Dela 1. razreda SAZU 22 Ljubljana 1979 37
Valič Andrej Mesta arheoloških najdb v Kranju in okolici Kranjski zbornik 1980 Kranj 1981 115
Valič Andrej Arheološke najdbe v Kranju in okolici Kranjski zbornik 1980 Kranj 1981 189
Valič Andrej Osnovna izhodišča arheoloških proučevanj mesta Kranja (Carnium) Kranjski zbornik 1985 Kranj 1985 88-94
Sagadin Milan Kranj. - Župna cerkev sv. Kancijana in tovarišev Varstvo spomenikov 27 Ljubljana 1985 283-284
Sagadin Milan Najstarejša cerkvena stavba v Kranju Pod zvonom Sv. Kancijana Kranj 1991 31-44
Valič Andrej Poznoantični relikti v staroslovanskem okolju Gorenjske in Kranja Pod zvonom Sv. Kancinaja Kranj 1991 24-30
Ciglenečki Slavko Trace di un insediamento tardo (Vi-IX sec.) nei siti della tarda antichita in Slovenia Il territorio tra tardoantico e altomedioevo metodi di indagine e risultati Firenze 1992 T. 1/14-15
Leben Seljak Petra Paleodemografska analiza nekropole pri farni cerkvi v Kranju. Paleodemographic analysis of the necropolis at the parish church in Kranj Antropološki zvezki 4 1996 95-107
Sagadin Milan Carniola u svjetlu novih nalaza (Radovi 13. međunarodnog kongresa za starokršćansku arheologiju; Split-Poreč, 25.9.-1.10.1994. III) Vjesnik za arheologiju i historiju dalmatinsku, Supl. vol. 87-89 Split 1998 715-717
Bitenc Polona, Knific Timotej (editors) Od Rimljanov do Slovanov. Predmeti. Razstava, Narodni muzej Slovenije v Ljubljani, 2. junij - 15. november 2000 Ljubljana 2001 št. 291, 293, 310, 368-372
Udovč Katarina Zgodnjesrednjeveški prstani s čelno razširitvijo v Sloveniji Diplomsko delo, Univ. v Lj., FF, Odd. za arheologijo Ljubljana 2003 34
Vidrih Perko Verena, Sagadin Milan Gorenjska v antiki. Gorenjska in the Antiquity Kamniški zbornik XVII Kamnik 2004 218-219
Draksler Ingrid O zgodnjesrednjeveških živalskih in antropomorfnih upodobitvah. (Immagini zoomorfe ed antropomorf nell'eta paleochristiana) Goriški letnik 30-31/2003-2004. Zbornik prispevkov v počastitev 75-letnice prof. Sergia Tavana Nova Gorica 2005 341-355
Sagadin Milan EŠD: pr. 04-00-ZRD-02-688, Naselje: Kranj, Občina: Kranj, Ime: Kranj - poznoantična naselbina, Področje: A, Vrsta dela: 6 Varstvo spomenikov 39-41, 2000-04 Ljubljana 2006 81
Sagadin Maksimiljan Od Karnija do Kranja. Arheološki podatki o razvoju poselitve v antičnem in zgodnjesrednjeveškem obdobju (doktorska disertacija) Kranj 2008
Štular Benjamin, Belak Mateja (ur.) Grobišče župna cerkev v Kranju. Dokumentacija o izkopavanjih v letu 1953 E-Monographiae Instituti Archaeologici Sloveniae 1 Ljubljana 2012
Urek Maruša Kranj Varstvo spomenikov 48, Poročila Ljubljana 2013 105-108
Šlaus Mario, Novak Mario, Vyroubal Vlasta, Bedić Željka, Perić Peručić Jozo Rezultati antropološke analize ljudskog osteološkog materijala s nalazišta Kranj Zagreb 2014
Pleterski Andrej, Štular Benjamin, Belak Mateja (ur) Izkopavanja srednjeveškega in zgodnjenovoveškega grobišča pri Župni cerkvi v Kranju v letih 1964-1970 / Excavations of Medieval and Post-Medieval cemetery at the Župna cerkev in Kranj from 1964 to 1970 Opera Instituti Archaeologici Sloveniae 35 Ljubljana 2016
Pleterski Andrej, Štular Benjamin, Belak Mateja Arheološka raziskovanja grobov najdišča Župna cerkev v Kranju med letoma1972 in 2010 Archaeological investigation of graves from Župna cerkev site in Kranj between 1972 and 2010 Opera Instituti Archaeologici Sloveniae 37 / Grobišče Župna cerkev v Kranju 2 Ljubljana 2017
Preložnik Andrej Od globalnega stila do lokalne noše: emajlirane zgodnjesrednjeveške fibule z živalskimi motivi z območja Slovenije Slovani, naša dediščina / Our heritage: the Slavs (ur. J. Lux, B. Štular, K. Zainer) Ljubljana 2018 160-178
Achino Katia Francesca, Štular Benjamin, Rihter Jernej, Rihter Janja Assessing the intentionality of spatial organization. Cemetery of Župna Cerkev (Kranj, Slovenia) case study (Preučevanje namernosti prostorske ureditve. Primer grobišča Župna cerkev v Kranju) Arheološki vestnik 70 Ljubljana 2019 297-313
Pleterski Andrej, Štular Benjamin, Belak Mateja, Bešter Helena Začetek in konec raziskovanj grobišča pri Župni cerkvi v Kranju (1953 in 2011--2013) Opera Instituti Archaeologici Sloveniae 38 (Grobišče Župna cerkev v Kranju 3) Ljubljana 2019