Report

Site name:
Sedlo na Blejskem gradu
Site features:
flat graveyard, cemetery
Time span:
600 - 1100
Settlement:
Bled-Grad
Topographic unit:
Bled
Topographic area:
Radovljica
Country:
Slovenia

Bibliography

Author
Title
Publicaton
Published in
Year
Page
Valič Andrej Bled Arheološki pregled 2 Beograd 1960 146-147
Kastelic Jože Blejska fibula s Kentavrom-lokostrelcem. La fibula con Centauro-sagittario di Bled Arheološki vestnik 13-14 Ljubljana 1962 545-559
Valič Andrej Zaščitna izkopavanja pod Blejskim gradom Varstvo spomenikov 8, 1960-61 Ljubljana 1962 79-82
Cevc Emilijan Srednjeveška plastika na Slovenskem Ljubljana 1963 20
Valič Andrej Staroslovansko grobišče na Blejskem gradu Situla 7 Ljubljana 1964
Valič Andrej Staroslovansko grobišče "Na Sedlu" pod Blejskim gradom.Altslawisches Gräberfeld "Na Sedlu" unterhalb der Burg von Bled Arheološki vestnik 20 Ljubljana 1969 218-238
Valič Andrej Bled, Blejski grad Arheološki pregled 11 Beograd 1969 213-214
Valič Andrej Bled Varstvo spomenikov 13-14, 1968-69 Ljubljana 1970 172
Šribar Vinko, Stare Vida H kronologiji blejskih grobišč Situla 14-15 Ljubljana 1974 275-326
Šašel Jaro, Valič Andrej Bled Arheološka najdišča Slovenije Ljubljana 1975 163
Pleterski Andrej Časovna izpovednost plastovitosti staroslovanskega grobišča Sedlo na Blejskem gradu. Stratigraphy of the Old Slavic Cemetery Sedlo na Blejskem gradu as a Source of Datation Arheološki vestnik 33 Ljubljana 1982 134-151
Leben Seljak Petra Antropološka analiza poznonatičnih in srednjeveških grobišč Bleda in okolice Univ. V Ljubljani, Biotehniška fakulteta, Odd. za biologijo (doktorska disertacija) Ljubljana 1996 21-22, 66-84, 171-207
Čausidis Nikos Mythical Pictures of the South Slavs. Mitske podobe Južnih Slovanov Studia mythologica Slavica 2 Ljubljana 1999 289
Leben-Seljak Petra, Štefančič Marija Adult mortality and biodynamic characteristics in the Early Middle Ages population at Bled, Slovenia Varaibility and Evolution 7 1999 65-77
Kos Peter The numismatic evidence for the period from the 5th to the 10th centuries in the area of modern Slovenia. Pregled novčnih najdb v obdobju od 5. do 10. stoletja na današnjem ozemlju Slovenije Situla 39. Slovenija in sosednje dežele med antiko in karolinško dobo. Začetki slovenske etnogeneze I. Slowenien und die Nachbarländer zwischen Antike und karolingischer Epoche. Anfänge der slowenischen Ethnogenese I Ljubljana 2000 116
Bitenc Polona, Knific Timotej (editors) Od Rimljanov do Slovanov. Predmeti. Razstava, Narodni muzej Slovenije v Ljubljani, 2. junij - 15. november 2000 Ljubljana 2001 št. 346, 355-356, 362
Knific Timotej Arheološki sledovi blejskih prebivalcev iz pozne antike in zgodnjega srednjega veka Bled tisoč let - Blejski zbornik 2004 Radovljica 2004 102-105
Štih Peter Prva omemba Bleda v pisnih virih. Listina kralja Henrika II. za briksenškega škofa Albuina z dne 10. aprila 1004 (D.H.II.67) Bled tisoč let - Blejski zbornik 2004 Radovljica 2004 7-34
Šemrov Andrej Die Fundmünzen der römischen Zeit in Slowenien. Teil V Mainz am Rhein 2004 86
Mechthild Schulze-Dörrlamm Hochmittelalterliche Pseudomünzfibeln mit dem Bildnis eines gekrönten Herrschers. Zur Deutung der Emailscheibenfibel aus Grab 9 bei der Burg Bled in Slowenien Thesaurus Avarorum. Archäological Studies in Honour of Éva Garam (T. Vida (Hrsg.) Budapest 2012 789-801
Pleterski Andrej Korak v kronologijo zgodnjesrednjeveškega naglavnega nakita vzhodnih Alp / A step towards the chronology of early medieval head ornaments in the Eastern Alps Arheološki vestnik 64 Ljubljana 2013 310-311
Pleterski Andrej Kulturni genom. Prostor in njegovi ideogrami mitične zgodbe Studia Mythologica Slavica – Supplementa, Supplementum 10 Ljubljana 2014 207-209
Knific Timotej, Mlinar Miha Najdbe iz 10. in 11. stoletja v Posočju – vpetost v evropski prostor. Najdišče Sv. Urh v Tolminu / The 10th and 11th century finds from the Soča Valley ? integration into European territory. The site of Sv. Urh in Tolmin Arheološki vestnik 65 Ljubljana 2014 434, 436