Report

Site name:
Pristava pri Bledu
Site features:
settlement, flat graveyard, cemetery
Time span:
600 - 1100
Settlement:
Bled-Grad
Topographic unit:
Bled
Topographic area:
Radovljica
Country:
Slovenia

Bibliography

Author
Title
Publicaton
Published in
Year
Page
Rutar Simon Krain Mitteilungen der Anthropologischen Gesellschaft in Wien 32 Wien 1902 43
Ložar Rajko Dve najdbi izstaroslovenske dobe Glasnik Muzejskega društva za Slovenijo 18 Ljubljana 1937 135
Čadež Staroslovenski grobovi Slovenec, 19.3.1938 Ljubljana 1938
Fünf Grabungen Ergeben wichtiges Fundgut aus Kärntens Vergangenheit Kärnten Zeitung, 30.12.1943 Klagenfurt 1943
Kastelic Jože, Škerlj Božo Slovanska nekropola na Bledu. Arheološko in antropološko poročilo za leto 1948 Dela 1. razreda SAZU 2 Ljubljana 1950
Škerlj Božo, Dolinar Zlata Staroslavenska okostja z Bleda Dela 1. razreda SAZU 2 Ljubljana 1950
Škerlj Božo Srednjeveška okostja z Bleda, izkopana leta 1949 Razprave SAZU 3 Ljubljana 1953 311-351
Gabrovec Stane Prazgodovinski Bled Dela 1. razreda SAZU 12/8 Ljubljana 1960
Kastelic Jože Slovanska nekropola na Bledu Dela 1. razreda SAZU 13 Ljubljana 1960
Šašel Jaro, Valič Andrej Bled Arheološka najdišča Slovenije Ljubljana 1975 163
Knific Timotej Bled, Pristava Varstvo spomenikov 21 Ljubljana 1977 280
Knific Timotej Bled Varstvo spomenikov 22 Ljubljana 1979 319
Knific Timotej Drobne najdbe iz staroslovanske naselbine na Bledu-Pristavi. Small finds from the Old-Slavic settlement at Pristava near Bled Situla 20-21 (Gabrovčev zbornik) Ljubljana 1980 481-488
Ciglenečki Slavko Tinje nad Loko pri Žusmu in problem raziskovanja slovanskih naselbin v Sloveniji.Tinje über Loka bei Žusem und das Problem der Erforschung slawischer Siedlungen in Slowenien Arheološki vestnik 33 Ljubljana 1982 180
Knific Timotej, Pleterski Andrej Bled Varstvo spomenikov 24 Ljubljana 1982 190
Knific Timotej, Pleterski Andrej Bled Varstvo spomenikov 25 Ljubljana 1983 262-263
Knific Timotej, Pleterski Andrej Bled Varstvo spomenikov 26 Ljubljana 1984 227
Leben Seljak Petra Antropološka analiza poznonatičnih in srednjeveških grobišč Bleda in okolice Univ. V Ljubljani, Biotehniška fakulteta, Odd. za biologijo (doktorska disertacija) Ljubljana 1996 20-21, 30-65, 171-207
Leben-Seljak Petra, Štefančič Marija Adult mortality and biodynamic characteristics in the Early Middle Ages population at Bled, Slovenia Varaibility and Evolution 7 1999 65-77
Bitenc Polona, Knific Timotej (editors) Od Rimljanov do Slovanov. Predmeti. Razstava, Narodni muzej Slovenije v Ljubljani, 2. junij - 15. november 2000 Ljubljana 2001 št. 123-127, 288, 357-361
Udovč Katarina Zgodnjesrednjeveški prstani s čelno razširitvijo v Sloveniji Diplomsko delo, Univ. v Lj., FF, Odd. za arheologijo Ljubljana 2003 27-31
Knific Timotej Arheološki sledovi blejskih prebivalcev iz pozne antike in zgodnjega srednjega veka Bled tisoč let - Blejski zbornik 2004 Radovljica 2004 94-103
Štih Peter Prva omemba Bleda v pisnih virih. Listina kralja Henrika II. za briksenškega škofa Albuina z dne 10. aprila 1004 (D.H.II.67) Bled tisoč let - Blejski zbornik 2004 Radovljica 2004 7-34
Pleterski Andrej Zgodnjesrednjeveški žgani grobovi v vzhodnih Alpah. Früchmittelalterliche Brandgräber im Ostalpenraum. Schild von Steier Beiheft 4/2008 Graz 2008 33-38
Pleterski Andrej Zgodnjesrednjeveška naselbina na Blejski Pristavi.Najdbe / Frühmittelalterliche Siedlung Pristava in Bled: Funde Opera Instituti archaeologici Sloveniae 14 Ljubljana 2008
Pleterski Andrej Zgodnjesrednjeveška naselbina na blejski Pristavi. Tafonomija, predmeti in čas. / Frühmittelalterliche Siedlung Pristava in Bled. Taphonomie, Fundgegenstände und zeitliche Einordnung Opera Instituti Archaeologici Sloveniae 19 Ljubljana 2010
Knific Timotej, Bitenc Polona Poznoantične fibule v podobi ptičev iz Slovenije Emona med Akvilejo in Panonijo. Lazar Irena, Županek Bernarda (editors) Koper 2012 433-434
Knific Timotej, Mlinar Miha Najdbe iz 10. in 11. stoletja v Posočju – vpetost v evropski prostor. Najdišče Sv. Urh v Tolminu / The 10th and 11th century finds from the Soča Valley ? integration into European territory. The site of Sv. Urh in Tolmin Arheološki vestnik 65 Ljubljana 2014 434, 440
Pleterski Andrej Kulturni genom. Prostor in njegovi ideogrami mitične zgodbe Studia Mythologica Slavica – Supplementa, Supplementum 10 Ljubljana 2014 230-240
Pleterski Andrej Čar srednjeveških podkev. Razprava o njihovi kronologiji, klasifikaciji in izvoru / The charm of medieval horseshoes. A discussion of their chronology, classification and origin Arheološki vestnik 66 Ljubljana 2015 156
Preložnik Andrej Od globalnega stila do lokalne noše: emajlirane zgodnjesrednjeveške fibule z živalskimi motivi z območja Slovenije Slovani, naša dediščina / Our heritage: the Slavs (ur. J. Lux, B. Štular, K. Zainer) Ljubljana 2018 160-178