Report

Site name:
Brdo = Brda = Žale
Site features:
flat graveyard, cemetery
Time span:
600 - 1100
Settlement:
Bled-Grad
Topographic unit:
Bled
Topographic area:
Radovljica
Country:
Slovenia
Archeological site description:
– 11. maja 2009 sva združila najdišči Bled Brdo (10029) in Bled-Žale (10030) v skupno 10029!!!

Bibliography

Author
Title
Publicaton
Published in
Year
Page
Pečnik Jernej, Rutar Simon Mali zapiski. Prazgodovinske najde na Kranjskem Izvestja Muzejskega društva za Kranjsko 4 Ljubljana 1894 79
Müllner Alfons Funde antiker Gräber in Veldes Argo 3 Laibach 1894 80-81
Rimski grobovi na Bledu Novice 52, List 12, 23.3.1894 Ljubljana 1894 116
Müllner Alfons Funde antiker Gräber in Veldes Argo 3 Laibach 1894 113-120
Müllner Alfons Typische Formen aus der archäologischen Sammlungen des krainischen Landesmuseums Rudolfinum in Laibach in photographischen Reproductionen Laibach 1900 8, T. 57/1-11
Vram Ugo G. Die Schädelsammlung des krainischen Landesmuseums in Laibach Argo 9 Laibach 1901 142
Rutar Simon 87. (Fundberichte aus Krain vom Jahre 1900.) Mitteilungen der k.k. Zentralkommission für Erforschung und Erhaltung der Kunst- und historischen Denkmale 27 Wien 1901 170
Andrian-Werburg Ferdinand von Mitteilungen der Anthropologischen Gesellschaft in Wien 32 Wien 1902 43
Tätigkeitsbericht. Krain Mitteilungen der k.k. Zentralkommission für Erforschung und Erhaltung der Kunst- und historischen Denkmale 7 Wien 1908 142
Šmid Walter (Schmid) Altslovenische Gräber Krains Carniola 1 Laibach 1908 26
Schmid Walter Staroslovanski grobovi v Bohinju Ljubljanski zvon 28 Ljubljana 1908 105
Niederle Lubor Puvod a počatky Slovanu jižnich, Svazek 2 Slovanske starožitnosti II Praha 1910 520-523
Toldt C. Die Schädelformen in den österreichischen Wohngebieten der Altslawen Mitteilungen der Anthropologischen Gesellschaft in Wien 42 (III. Folge 12) Wien 1912 T. 2
Ložar Rajko Staroslovansko in srednjeveško lončarstvo v Sloveniji Glasnik Muzejskega društva za Slovenijo 20 Ljubljana 1939 184
Dinklage Karl Die frühdeutschen Bodenfunde aus Krain und Untersteiermark Germanen Erbe 6 Leipzig 1941 69
Swoboda Erich Der heilige Brunnen zum Temmpel des Latobius im Lavanthale (Kärnten) Carinthia I/131 Klagenfurt 1941 306
Petru Peter Bled Varstvo spomenikov 7, 1958-59 Ljubljana 1960 306
Kastelic Jože Nekaj problemov zgodnjesrednjeveške arheologije v Sloveniji.Quelques problemes concernant l'archeologie du Haut moyen age en Slovenie Arheološki vestnik 15-16 Ljubljana 1964 545-547
Šribar Vinko, Stare Vida H kronologiji blejskih grobišč Situla 14-15 Ljubljana 1974 275-326
Šašel Jaro, Valič Andrej Bled Arheološka najdišča Slovenije Ljubljana 1975 163
Knific Timotej, Pleterski Andrej Staroslovanski grobišči v Spodnjih Gorjah in Zasipu. Altslawische Gräberfelder in Spodnje Gorje und Zasip Arheološki vestnik 44 Ljubljana 1993 235-267
Pleterski Andrej Strukture tridelne ideologije v prostoru pri Slovanih. Räumliche Strukturen einer dreiteiligen Ideologie bei den Slawen Zgodovinski časopis 50/2 Ljubljana 1996 175-178
Leben Seljak Petra Antropološka analiza poznonatičnih in srednjeveških grobišč Bleda in okolice Univ. V Ljubljani, Biotehniška fakulteta, Odd. za biologijo (doktorska disertacija) Ljubljana 1996 23, 102-129, 171-207
Bitenc Polona, Knific Timotej (editors) Od Rimljanov do Slovanov. Predmeti. Razstava, Narodni muzej Slovenije v Ljubljani, 2. junij - 15. november 2000 Ljubljana 2001 št. 303, 347, 389-390
Knific Timotej Lončenina v zgodnjesrednjeveških grobovih na Slovenskem. Keramik aus den frühmittelalterlichen Gräbern in Slowenien Zgodnji Slovani. Zgodnjesrednjeveška lončenina na obrobju vzhodnih Alp. Die frühen Slawen. Frühmittelalterliche Keramik am Rand der Ostalpen Ljubljana 2002 117-118
Udovč Katarina Zgodnjesrednjeveški prstani s čelno razširitvijo v Sloveniji Diplomsko delo, Univ. v Lj., FF, Odd. za arheologijo Ljubljana 2003 31-32
Knific Timotej Arheološki sledovi blejskih prebivalcev iz pozne antike in zgodnjega srednjega veka Bled tisoč let - Blejski zbornik 2004 Radovljica 2004 100-102, 105-106
Štih Peter Prva omemba Bleda v pisnih virih. Listina kralja Henrika II. za briksenškega škofa Albuina z dne 10. aprila 1004 (D.H.II.67) Bled tisoč let - Blejski zbornik 2004 Radovljica 2004 7-34
Bajde Jasmina Brda pri Bledu Diplomsko delo. Univ. v Lj., FF, Odd. za arheologijo Ljubljana 2007
Pleterski Andrej Zgodnjesrednjeveški žgani grobovi v vzhodnih Alpah. Früchmittelalterliche Brandgräber im Ostalpenraum. Schild von Steier Beiheft 4/2008 Graz 2008 33-38
Krasnik Barbara Tkanje, ostanki tkanin in oblačila starih Slovanov. The Weawing, Textile Finds and Clothing of the Ancient Slavs Arheo 26 Ljubljana 2009 87
Knific Timotej, Mlinar Miha Najdbe iz 10. in 11. stoletja v Posočju – vpetost v evropski prostor. Najdišče Sv. Urh v Tolminu / The 10th and 11th century finds from the Soča Valley ? integration into European territory. The site of Sv. Urh in Tolmin Arheološki vestnik 65 Ljubljana 2014 434
Pleterski Andrej Kulturni genom. Prostor in njegovi ideogrami mitične zgodbe Studia Mythologica Slavica – Supplementa, Supplementum 10 Ljubljana 2014 214-223
Bitenc Polona, Knific Timotej Zgodnjesrednjeveški Sv. Pavel nad Vrtovinom v Vipavski dolini Goriški letnik 37-38 Nova Gorica 2015 151-175