Report

Site name:
Vovkov vinograd
Site features:
flat graveyard, cemetery
Time span:
500 - 1100
Settlement:
Vinji vrh
Topographic unit:
Šmarjeta
Topographic area:
Novo mesto
Country:
Slovenia
Archeological site description:
- 1898: najprej 4, nato še 5 okostij - 1899 še 3 okostja

Bibliography

Author
Title
Publicaton
Published in
Year
Page
Deschmann Karl Führer durch das Krainische Landes-Museum Rudolfinum in Laibach Laibach 1888 116
Rutar Simon Die Funde von Vinivrh bei Weisskirchen Mitteilungen der k.k. Zentralkommission für Erforschung und Erhaltung der Kunst- und historischen Denkmale 27 Wien 1901 28
Pečnik Jernej Prazgodovinska najdišča na Kranjskem Izvestja Muzejskega društva za Kranjsko 14 Ljubljana 1904 42, 45
Kastelic Jože Najdbe zgodnjega srednjega veka v Gojačah pri Gorici Zgodovinski časopis 6-7 (1952-53) Ljubljana 1953 102-104
Korošec Josip Antropomorfna predstava na dnu slovanskega lončka iz 9. stoletja Zgodovinski časopis 6-7 (1952-53) Ljubljana 1953 198
Šribar Vinko Zavarovalno izkopavanje antičnega pristanišča v Beli cerkvi Arheološki vestnik 9-10 Ljubljana 1958 251-270
Gabrovec Stane Šmarjeta Arheološka najdišča Slovenije Ljubljana 1975 228
Božič Dragan, Ciglenečki Slavko Zenonov tremis in poznoantična utrdba Gradec pri Veliki Strmici. Der Tremissis der Kaisers Zeno und die spätantike Befestigung Gradec bei Velika Strmica Arheološki vestnik 46 Ljubljana 1995 266-267
Karo Špela Oprema konja v zgodnjem srednjem veku (magistrsko delo) Univ. v Lj., FF, Oddelek za arheologijo Ljubljana 2003 38
Karo Špela Die Typologie der frühmittelalterlichen Steigbügel aus slowenischen Fundorten Archaeologica Slovaca Monographiae VII Nitra 2004 170-171