Report

Site name:
Turnišče
Site features:
flat graveyard, cemetery
Time span:
600 - 1100
Settlement:
Spodnji Breg
Topographic unit:
Ptuj
Topographic area:
Ptuj
Country:
Slovenia
Archeological site description:
-- leta 2005 so izkopavalai zgsrv naselbino (kdo?), ki sodi v čas od 770 dalje (podatek Lib. 43387)

Bibliography

Author
Title
Publicaton
Published in
Year
Page
Stare France Nekaj iz arheološkega dela v letu 1949 Varstvo spomenikov 2 Ljubljana 1949 89
Dolinar Zlata Antropološki rezultat o okostju bojevnika s Turnišča pri Ptuju Arheološki vestnik 2 Ljubljana 1951 31-39
Korošec Paola Grob slovanskega bojevnika na Turnišču pri Ptuju. A warrior grave at Turnišče near Ptuj Arheološki vestnik 2 Ljubljana 1951 18-30
Škerlj Božo Orientacija grobov v nekaterih srednjeveških nekropolah Slovenije. The Orientation of Graves in Some Mediaeval Necropoles of Slovenia Arheološki vestnik 3 Ljubljana 1952 108-136
Cevc Emilijan Dvoje zgodnjesrednjeveških figuralnih upodobitev na slovenskih tleh. Zwei frühmittelalterliche Gestaltungen auf slowenischem Boden Arheološki vestnik 3 Ljubljana 1952 242
Korošec Josip Stanje slovanske arheologije na področju Ptuja Ptujski zbornik 1893-1953 Ptuj 1953 34-35
Korošec Josip, Korošec Paola Predzgodovinsko in staroslovansko grobišče pri Turnišču v bližini Ptuja Razprave SAZU 3 Ljubljana 1953 179-270
Korošec Josip Antropomorfna predstava na dnu slovanskega lončka iz 9. stoletja Zgodovinski časopis 6-7 (1952-53) Ljubljana 1953 191-201
Korošec Paola Pomen slovanskega grobišča na Turnišču blizu Ptuja za slovansko arheologijo Ptujski zbornik 1893-1953 Ptuj 1953 37-39
Dolinar Zlata Antropološka obdelava nekropole Turnišče pri Ptuju Razprave SAZU 3 Ljubljana 1953 271-310
Tomanič Jevremov Marjana Turnišče pri Ptuju Varstvo spomenikov 15, 1970 Ljubljana 1972 171
Dolinar Zlata, Štefančič Marija Die anthropologische Bearbeitung der Skelette Nr. 1 und Nr. 2 aus der Nekropole in Turnišče bei Ptuj Balcanoslavica 2 Prilep, Beograd 1973 89-94
Jevremov Blagoj Neudeckte Gräber in der Nekropole in Turnišče bei Ptuj Balcanoslavica 2 Prilep, Beograd 1973 81-88
Jevremov Blagoj Staroslovanska nekropola vTurnišču pri Ptuju Ptujski zbornik 4 Ptuj 1975 161-166
Pahič Stanko Turnišče Arheološka najdišča Slovenije Ljubljana 1975 325
Jevremov Blagoj Turnišče pri Ptuju Varstvo spomenikov 17-19/1 Ljubljana 1975 167-168
Bitenc Polona, Knific Timotej (editors) Od Rimljanov do Slovanov. Predmeti. Razstava, Narodni muzej Slovenije v Ljubljani, 2. junij - 15. november 2000 Ljubljana 2001 št. 275-277
Leben-Seljak Petra, Štefančič Marija Dental caries in skeletal samples from northeastern Slovenia. Karies v skeletnih serijah severovzhodne Slovenije Anthropological Notebooks Vol. VII, No. 1 Ljubljana 2001 84-99
Knific Timotej Lončenina v zgodnjesrednjeveških grobovih na Slovenskem. Keramik aus den frühmittelalterlichen Gräbern in Slowenien Zgodnji Slovani. Zgodnjesrednjeveška lončenina na obrobju vzhodnih Alp. Die frühen Slawen. Frühmittelalterliche Keramik am Rand der Ostalpen Ljubljana 2002 126-127
Draksler Ingrid O zgodnjesrednjeveških živalskih in antropomorfnih upodobitvah. (Immagini zoomorfe ed antropomorf nell'eta paleochristiana) Goriški letnik 30-31/2003-2004. Zbornik prispevkov v počastitev 75-letnice prof. Sergia Tavana Nova Gorica 2005 341-355
Guštin Mitja Rani srednji vijek od alpskih obronaka do Panonije Prilozi Instituta za arheologiju u Zagrebu 24 Zagreb 2007 289-299
Žorž Alja Comparison of »Slavic« pots with gender and age of the deceased Studia mythologica Slavica 10 Ljubljana 2007 9-21
Lubšina Tušek Marija, Murko Miha Slovanske naselbine na južnem delu Dravskega polja / The Slavic settlements in the southern part of the Dravsko Polje Slovani, naša dediščina / Our Heritage: the Slavs Kranj 2016 28