Report

Site name:
Site features:
flat graveyard, cemetery
Time span:
600 - 1100
Settlement:
Smokuč
Topographic unit:
Žirovnica
Topographic area:
Radovljica
Country:
Slovenia
Archeological site description:
- uničeno

Bibliography

Author
Title
Publicaton
Published in
Year
Page
Valič Andrej Smokuč, Žirovnica, Jesenice Arheološki pregled 4 Beograd 1962 239
Valič Andrej Staroslovansko grobišče v Smokuču pri Žirovnici in Srednjem Bitnju pri Kranju. Altslawisches Gräberfeld in Smokuč bei Žirovnica und in Srednje Bitnje bei Kranj Arheološki vestnik 13-14 Ljubljana 1962 565-574
Valič Andrej Smokuč pri Žirovnici Varstvo spomenikov 9, 1962-64 Ljubljana 1965 163-164
Sagadin Milan Smokuč Varstvo spomenikov 23 Ljubljana 1981 279-280
Valič Andrej Smokuč Varstvo spomenikov 24 Ljubljana 1982 195-196
Sagadin Milan Poznoantična in staroslovanska najdišča v Jeseniški občini Jeseniški zbornik 5 Kranj 1985 378-379
Leben Seljak Petra Antropološka analiza poznonatičnih in srednjeveških grobišč Bleda in okolice Univ. V Ljubljani, Biotehniška fakulteta, Odd. za biologijo (doktorska disertacija) Ljubljana 1996 25, 168-170, 171-207
Sagadin Milan Arheološka podoba dežele Preteklost v zavetju Stola. Zbornik občine Žirovnica (Izdan ob 200-letnici rojstva dr. Franceta Prešerna) Žirovnica 2000 154
Bitenc Polona, Knific Timotej (editors) Od Rimljanov do Slovanov. Predmeti. Razstava, Narodni muzej Slovenije v Ljubljani, 2. junij - 15. november 2000 Ljubljana 2001 št. 286
Knific Timotej Lončenina v zgodnjesrednjeveških grobovih na Slovenskem. Keramik aus den frühmittelalterlichen Gräbern in Slowenien Zgodnji Slovani. Zgodnjesrednjeveška lončenina na obrobju vzhodnih Alp. Die frühen Slawen. Frühmittelalterliche Keramik am Rand der Ostalpen Ljubljana 2002 118-119
M. K. Tudi v Smokuču pokopani stari Slovani Delo, 22. 12. 2003 Ljubljana 2003 2
Račič Blaž Pričakovano odkritje grobišča Delo, 23. 12. 2003 Ljubljana 2003 6
Sagadin Milan, Svoljšak Drago EŠD:5316, Naselje: Smokuč, Občina: Žirovnica, Ime: Smokuč - grobišče sredi vasi, Področje: A, Obdobje: rimsko obdobje, zgod. sred. vek, Vrsta dela: 6 Varstvo spomenikov 39-41, 2000-04 Ljubljana 2006 186-188
Pleterski Andrej Zgodnjesrednjeveški žgani grobovi v vzhodnih Alpah. Früchmittelalterliche Brandgräber im Ostalpenraum. Schild von Steier Beiheft 4/2008 Graz 2008 33-38