Report

Site name:
Site features:
flat graveyard, cemetery
Time span:
600 - 1100
Settlement:
Spodnja Hajdina
Topographic unit:
Hajdina
Topographic area:
Ptuj
Country:
Slovenia

Bibliography

Author
Title
Publicaton
Published in
Year
Page
Skrabar Viktor Das frühmittelalterliche Gräberfeld auf Schloss Oberpettau Zeitschrift des Historischen Vereines für Steiermark 8 Graz 1910 119-134
Toldt C. Die Schädelformen in den österreichischen Wohngebieten der Altslawen Mitteilungen der Anthropologischen Gesellschaft in Wien 42 (III. Folge 12) Wien 1912 247-280
Skrabar Viktor Frühmittelalterliche Gräberfunde in Unterhaidin bei Pettau Mitteilungen der Anthropologischen Gesellschaft in Wien 42 Wien 1912 335-339
Pollak Fr. Prazgodovinske najdbe v ptujski okolici Časopis za zgodovino in narodopisje 4 Maribor 1926 226-229
Klemenc Josip, Saria Balduin Archaeologische Karte von Jugoslawien: Blatt Ptuj Beograd, Zagreb 1936 62-64
Korošec Josip Staroslovenska grobišča v severni Sloveniji Celje 1947 28-35
Karman Ljubo Osvrti na neka pitanja iz arheologije i povijesti umjetnosti Starohrvatska prosvjeta 2 1952 84-86
Korošec Josip Stanje slovanske arheologije na področju Ptuja Ptujski zbornik 1893-1953 Ptuj 1953 35-36
Mikl Curk Iva Ptuj Arheološka najdišča Slovenije Ljubljana 1975 325
Bitenc Polona, Knific Timotej (editors) Od Rimljanov do Slovanov. Predmeti. Razstava, Narodni muzej Slovenije v Ljubljani, 2. junij - 15. november 2000 Ljubljana 2001 št. 384
Leben-Seljak Petra, Štefančič Marija Dental caries in skeletal samples from northeastern Slovenia. Karies v skeletnih serijah severovzhodne Slovenije Anthropological Notebooks Vol. VII, No. 1 Ljubljana 2001 84-99
Čuk Tonka, Leben-Seljak Petra, Šrefančič Marija Lateral asymmetry of human long bones Variability and Evolution Vol. 9 2001 19-32
Guštin Mitja Rani srednji vijek od alpskih obronaka do Panonije Prilozi Instituta za arheologiju u Zagrebu 24 Zagreb 2007 289-299